II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / 2.8 Pályázatok 2.8.1 Kiírt pályázatok szakmai leírása

"Falumegújítás és fejlesztés" közbeszerzési eljárás

 

Bőszénfai Községi Önkormányzat részére „Falumegújítás és fejlesztés” közbeszerzési eljárás


A szerződés meghatározása/tárgya:
Nemzedékek Parkja kivitelezés keretében, szabadidő és sport létesítmények
elhelyezése, kivitelezése, kert és parképítési munkák útburkolat, makadámburkolat
készítése, kőburkolat kivitelezése az ajánlati dokumentációban meghatározottak
szerint vállalkozási szerződés keretében.


Teljes mennyiség vagy érték ( valamennyi részt, és opciót beleértve):
Földmunka, tereprendezés, alapozás, feltöltés megmozgatott mennyiség
34291 m3,tér és járda burkolat 1456 m2, betonozás 52 m3, növényültetés 7056
db, füvesítés 59705 m2, szabadidő és sport létesítmények 44 db az ajánlati
dokumentációban részletezettek szerint.

Kapcsolt dokumentumok:
((ideiglenesen egy másik tárhely tárolja a dokumentumokat))

A Szerződés másolata letöltés

Falumegújítás és fejlesztés közbeszerzési eljárás letöltés

Tájékoztató  eljárás eredmény letöltése


Vízi közmű Pályázat

pályázat letöltése

 

P Á L Y Á Z A T

Víziközmű-működtetés időleges jogának megszerzésére

Bőszénfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű üzemeltetésére 1991. évi XVI. Törvény 4. §. (1) bekezdése alapján nyilvános pályázatot hirdet.

A részletes pályázati anyagot Simonfa, Bőszénfa, Zselickislak, Zselicszentpál Községek Körjegyzői Hivatalában (7474 Simonfa, Ady E. u. 1.) lehet átvenni a hirdetmény megjelenését követően.

A részletes pályázati anyag díja 80.000 Ft, melyet a Körjegyzői Hivatal pénztárába készpénzben, vagy átutalással az OTP Bank RT-nél vezetett 11743002-15401799-00000000 számú bankszámlára lehet befizetni. A pályázati anyagok benyújtására 2010. július 16-án 12.00 óráig van lehetőség. A pályázatokat postán vagy személyesen kell eljuttatni a Körjegyzői Hivatal címére.

A pályázat kiírója a koncessziós szerződést azon belföldi természetes- és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyiség nélküli társaságaival kötheti meg, akik az ágazati törvényben előírt feltételeknek megfelelnek.

 


Bőszénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező víziközmű-működtetés időleges jogának megszerzésére koncessziós pályázatot ír ki az alábbiak szerint:

1./ Koncesszió köteles tevékenység:

Helyi közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés közüzemi szolgáltatása.

Folyamatos üzemeltetéshez szükséges karbantartások elvégzése, folyamatos víztermelés, vízbázis-védelem, vízkezelés, szennyvízelvezetés, hibaelhárítás és állandó ügyelet.

Vízszolgáltatással kapcsolatos egyéb tevékenységek, így különösen a közszolgáltatás igénybevételével járó – külön jogszabályban meghatározott – feltételek vizsgálata, vízkorlátozási-terv kidolgozása, vízmérők leolvasása, szükség szerinti cseréje és hitelesítése, a vízdíj számlázása, beszedése.

2./ Az üzemeltetés átengedésének időtartama: 2010. július 24. napjától – 2020. július 1. napjáig szóló időtartamra.

3./ A tevékenység gyakorlására meghatározott közigazgatási egység Bőszénfa község  közigazgatási területe.

4./ A pályázónak meg kell felelni a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi törvényben és a 38/1995. (V.05.) Kormányrendeletben foglalt szolgáltatóra vonatkozó előírásoknak, valamint a vízgazdálkodásról szóló törvény felhatalmazása alapján kiadásra került Kormányrendeletben foglaltaknak.

Jogi feltételek:

A közüzemi ivóvíz-szolgáltatókra vonatkozó víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KÖVIM rendelet előírásainak a betartása.

Pénzügyi feltételek:

A folyamatos üzemeltetéshez szükséges pénzügyi fedezet igazolása.

A biztonságos üzemeltetés melletti legkedvezőbb vízdíj biztosítása.

Az üzemeltető és az önkormányzat közötti évenkénti elszámolás biztosítása.

Árképzési szabályok (vízdíj meghatározásának elvei, módszerei).

Egyéb feltételek:

Bőszénfa községben a szolgáltatott ivóvíz arzéntartalma meghaladja az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) sz. Kormányrendelet 1. sz. mellékletében meghatározott határértéket.

Fentiek okán az önkormányzat a Surjánvölgyi Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás tagjaként pályázatot nyújtott be az arzénmentesítéshez kapcsolódó beruházás megvalósítására.

A koncessziós pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó, aki részletesen kifejti, hogy fenti arzénmentesítési programmal kapcsolatban milyen módon és feltételekkel nyújt segítséget a beruházó önkormányzat részére.

5./ A koncessziós szerződés idő előtt megszűnik, ha a koncessziós pályázat nyertese nem tesz eleget a koncessziós törvény 17. §. (1) bekezdése, 20. §. (1) bekezdése, valamint 21. §. (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének. A károsult a koncessziós szerződést 90 napos határidővel jogosult felmondani. A koncessziós szerződés idő előtti megszűnésének feltétele: pénzügyi elszámolás, átvett tárgyi eszközökkel való elszámolás.

6./ A koncessziós szerződésben foglaltak betartásának ellenőrzésére az önkormányzatot az alábbi jogosítványok illetik meg:

- ellenőrizheti az éves elszámolást,

- a helyi üzemeltetést érintő bármely pénzügyi kérdésben a koncessziós tevékenységet ellátó fél kötelezően tájékoztatja,

- betekinthet a koncessziós tevékenység ellátásával kapcsolatos nyilvántartásokba.

7./ A pályázat kiírásának időpontjában Bőszénfa községben a víziközmű üzemeltetésre a Aquazala KFT. (870 Zalaszentgrót, Mező Ferenc u. 27.) jogosult. A koncessziós szerződés 2010. július 24. napjától lép hatályba. Az átvevő azokat a vízellátási műveket veszi át azokkal a gépekkel, felszereléssekkel, eszközökkel és anyagokkal, melyeket az önkormányzat átad. Az üzemeltetés ezen gépekkel, felszerelésekkel, eszközökkel és anyagokkal történik. Az átadás a tárgyi eszközök nyilvántartása alapján üzemképes állapotban történik. A koncessziós szerződés megszűnésekor üzemeltető az átvett eszközöket üzemképes állapotban köteles visszaszolgáltatni.

8./ Bőszénfa község víziközmű adottságai:

Ivóvíz-ellátás

Fúrt kútról a kitermelés helyén kezelt vízzel. A nyomástartást a vízátadó biztosítja.

9./ A koncessziós pályázat kiírója előzetes-időpont egyeztetést követően – munkanapokon – lehetőséget biztosít Bőszénfa község vízellátási létesítményeinek megtekintésére minden pályázatot kiváltónak.

10./ A koncessziós díj legkisebb összege:

A szolgáltatott víz esetében 20 Ft/m3

11./ Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz díjának megállapítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, melyet évente önkormányzati rendeletben szabályoz.

12./ A pályázat benyújtásának határideje: 2010. július 16. 12.00 óra.

A pályázatokat a Körjegyzői Hivatalban 2 db példányban, zárt borítékban kell leadni.

A borítékra kérjük ráírni: „Bőszénfa község víziközmű-üzemeltetés koncessziós pályázata”

13./ A pályázatok felbontása: 2010. július 19-én 9.00 órakor történik a Körjegyzői Hivatal helyiségében (7474 Simonfa, Ady E. u. 1.).

14./ Az eredményhirdetés időpontja a Körjegyzői Hivatal hivatali helyiségében (7474 Simonfa, Ady E. u. 1.): 2010. július 22-én 09.00 órakor.

15./ A pályázó az ajánlatot saját kockázatára készíti el, ezzel kapcsolatban semmiféle költséget nem számolhat fel.

16./ A pályázók tudomásul veszik, hogy az eredményhirdetést követően a kiíró nem indokolja döntése okait.

17./ A kiíró jogosult a pályázatot eredménytelennek minősíteni, ha számára elfogadható pályázat nem érkezik be.

18./ A nyertes ajánlattevő és az önkormányzat koncessziós szerződést köt, melynek alapján a szolgáltatást 2010. július 24. napjától biztosítja.

19./ A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét és címét,

b) a kiírásban megjelölt elvárásoknak megfelelő bemutatkozást:

- víziközművek üzemeltetésével kapcsolatos referenciát,

- jogszabályban előírt szakmai képzettségű szakember-gárda megléte, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges gyakorlati felkészültség, tapasztalat bemutatása,

- a tevékenység ellátásához tárgyi feltételek biztosításának bemutatása, a műszaki alkalmasság igazolása, hibaelhárítási idők megjelölése,

- nyilatkozat minőségbiztosítási rendszer meglétéről,

- vízbiztonsági rendszer tanúsítvány meglétének igazolása,

- a tervezett ügyfélszolgálati rendszer működésének bemutatása,

- a víziközművek üzemeltetéséről szóló ágazati jogszabályok előírásainak betartása,

- a hatályos előírásoknak megfelelő környezetvédelmi követelmények betartása,

- munka- és balesetvédelmi szabályozás,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a kiírási feltételeket elismeri, a pályázat elnyerését követően 30 napon belül üzemeltetési szabályzatot készít és 90 napon belül beszerzi az üzemeltetésről szóló vízjogi engedélyt,

- javasolt vízdíjak,

- vízdíj megállapításának módja, árképzés szabályainak bemutatása,

- a fejlesztésre és karbantartásra, illetve hibaelhárításra vonatkozó finanszírozási elképzelések,

- önkormányzati ellenőrzés lehetőségének kidolgozása,

- fedezetigazolás,

- igazolás arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása,

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó ellen felszámolási, illetve csődeljárás nem volt, jelenleg sincs, valamint nem áll végelszámolás alatt,

- nyilatkozat a 30 napon túli tartozásokról,

- a pályázati anyag díjának befizetését igazoló okirat.

20./ Amennyiben a beérkezett pályázatok nem felelnek meg a fent felsorolt elvárásoknak, az önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. Ez esetben, valamint az eredménytelen pályázókat kártérítés nem illeti meg.

A VÍZIKÖZMŰ ÜZEMELTETÉS FELTÉTELEI

Víziközmű-üzemeltetés:

A vízellátás üzemeltetőjének gondoskodni kell arról, hogy a víz szállítását szolgáló építmények, műtárgyak, gépészeti- és elektromos, valamint irányítástechnikai berendezések, vízminőség-ellenőrző műszerek rendeltetésszerűen működjenek, az átvett vizet szennyeződés ne érje, a szolgáltatott (felhasználásra kerülő) víz minősége megfeleljen a közegészségügyi előírásoknak és az ivóvíz minőségű vízre vonatkozó szabványokban előírt fizikai-, kémiai-, biológiai tulajdonságoknak.

E feladatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a tulajdonos önkormányzat feladata, melyet koncesszióba adástól kezdődően a víziközmű üzemeltetője biztosít a koncessziós szerződés fennállása alatt.

Folyamatos üzemeltetés:

A víziközművek rendszeres ellenőrzése, a beépített szivattyúk, valamint a tartalékszivattyúknak biztosítása tartozik a feladatok körébe. Éves vízminőség ellenőrzési ütemterv készítése és elfogadtatása az ÁNTSZ intézetével, és abban rögzítettek maradéktalan betartása.

Vízszolgáltatás:

Az átvett vizet el kell juttatni a főnyomó-vezetékbe és az ahhoz kapcsolódó elosztó hálózatba a házi bekötésekig. Biztosítani kell a fogyasztói pontokon a szükséges hálózati nyomást.

Fenntartás:

A víziközmű üzemeltetőjének az ivóvízellátást szolgáló berendezések összességének állagát rendszeres felülvizsgálattal ellenőrizni kell, a szükséges karbantartási feladatok elvégzésével azt meg kell őrizni, illetve korszerűbb anyagok beépítésével javítani.

A vízszolgáltatást akadályozó rendkívüli meghibásodások elhárítására ügyeleti rendszert kell kidolgozni, illetve működtetni.

Víz-bázisvédelem:

E témakörhöz tartozik azon felszín alatti térrészek védelme, melyek a vízkivételi művek által igénybevett, vagy igénybevételre előirányzottak. Ezt a feladatot a vízügyi hatósággal és az önkormányzattal együtt végzi az üzemeltető.

Adminisztrációs feladatok:

A vízmű üzemeltetésével járó nyilvántartás és adatszolgáltatás.

Üzemeltetési terv készítése és a végrehajtás ellenőrzése.

Kapcsolattartás:

Önkormányzat

Á.N.T.SZ.

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság

Vízdíj számlázás és a díj beszedése:

Könyvelési munkáltatói feladatok. Ide tartozik a vízmű fejlesztésével kapcsolatos rövid, illetve hosszú távra vonatkozó fenntartási és fejlesztési tervek elkészítése is, szoros együttműködéssel, az önkormányzattal. A koncessziós szerződés létrejöttétől számított egy éven belül el kell készíteni a jelenlegi vízellátó hálózat rekonstrukciós tervét vízjogi létesítési engedélyes dokumentáció formájában.

Átvett és szolgáltatott víz minőségének ellenőrzése:

Üzemeltető köteles az átvett vizet, illetve a hálózatban juttatott ivóvíz fizikai, bakterológiai (szükség szerint biológiai, toxikológiai) minőségét rendszeresen ellenőrizni. Az ellenőrzésnek figyelemmel kell lennie a szolgáltatott ivóvíz fertőtlenítésének mértékére, ezen belül a szabad klór koncentráció megállapítására is. A vizsgálatok pontosságáért az üzemeltető felelős. Erre vonatkozóan rendszeres, elfogadott önellenőrzési tervvel kell rendelkeznie, melynek betartásáért felelősséggel tartozik.

A vízminőség ellenőrzésének módszerét, gyakoriságát, valamint a vizsgálandó jellemzők körét a veszélyeztető hatásokra figyelemmel úgy kell meghatározni, hogy a kedvezőtlen változások időben észlelhetők legyenek a szükséges intézkedések meghozatalához.

A fogyasztók által bejelentett vízminőségi kifogás esetén az ellenőrzést haladéktalanul el kell végezni.

A vízminőség ellenőrzését a területi illetékes ÁNTSZ végzi. Önkontroll vizsgálatokat a koncessziós gazdálkodó szervezetnek kell biztosítani a vízminőségi vizsgálatokat illetően. Ha a vízminőség nem felel meg a közegészségügyi előírásoknak, erről a fogyasztókat – helyben szokásos módon – haladéktalanul értesíti az üzemeltető, ugyanígy a területileg illetékes ÁNTSZ-t is, amely az üzemeltetés további feltételeiről határoz. Ha víz minőségének megváltoztatását műszaki hiba okozta, akkor azt haladéktalanul meg kell állapítani az üzemeltetőnek, s egyidejűleg a hibaelhárítást is meg kell kezdeni. A hibaelhárítás után a vízmű rendszer érintett egységét a vízminőség ellenőrző vizsgálatokkal egyidejűleg lehet ismételten üzembe helyezni. A szolgáltatás műszaki okból szükségessé váló időszakos szüneteltetéséről a fogyasztókat – a helyben szokásos módon – előzetesen, egyéb okból eredő üzemszünet esetén az üzemeltetőket értesíteni kell. Ha a víz szolgáltatása 12 órát, vagy ha a település nagyobb összefüggő részén – ha az önkormányzat rendelete másképp nem rendelkezik – 3 órát meghaladó ideig szünetel, az idővíz szükséglet kielégítéséről más módon köteles az üzemeltető gondoskodni.

Hatósági ellenőrzési rendszer:

A víziközművek szakszerű és biztonságos üzemeltetésével kapcsolatos műszaki, technológiai, biztonságtechnikai előírásokat, továbbá az egyes tevékenységek gyakorlásának személyi, egészségügyi feltételeit üzemeltetési szabályzatban kell meghatározni. Az üzemeltetési szabályzat tervezetét el kell készíteni az üzemeltetőnek és a területileg illetékes vízügyi igazgatósággal, illetve az ÁNTSZ városi intézetével jóvá kell hagyatni. Annak tartalmát legalább 5 évenként felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat az üzemeltetési szabályzatban be kell építeni.

Bőszénfa, 2010.04.15.

Nyitrai István   
polgármester   


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: