III. Gazdálkodási adatok / 3.3 Működés 3.3.3 Szerződések

ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

Melyet kötöttek egyrészről Bőszénfa Községi Önkormányzata (székhely: 7475 Bőszén fa. Fő u. 3. képviseli: Nyitrai István polgármester, mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő), másrészről pedig a Kaposvölgyi Vizitársulat (székhely: 7400 Kaposvár. Kanizsai út 031/4 hrsz.. cégjegyzékszám: Cg 14-16-000001. adószám: 10088795-2-14. számlaszám: 10403909-39088794-00000000. képviseli: Kovács János ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) az alulírt napon és helyen az alábbi feltételek szerint. A felek egybehangzóan megállapítják, hogy a megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXX1X. tv. szerinti nemzeti eljárási rendű nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le ..Bőszénfa községben Nemzedékek Parkja kivitelezése" elnevezésű projekt megvalósítására irányuló építési beruházás megrendelése céljából. A megrendelő az eljárás eredményeként a vállalkozó ajánlatát minősítette nyertes ajánlatnak. A felek ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési kivitelezési munkára az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció tartalmára figyelemmel, azzal mindenben összhangban az alábbi vállalkozási szerződést kötik.

1.        A szerződés tárgya és műszaki tartalma

1.1.   A megrendelő vállalkozásba adja. a vállalkozó elvállalja az ..Bőszénfa községben
Nemzedékek Parkja kivitelezése" elnevezésű általános egyszerű közbeszerzési eljárás
ajánlattételi felhívásában megjelölt lenti munka kivitelezését az ajánlattételi
felhívásában és ajánlattételi dokumentációban foglalt műszaki tartalommal és
feltételekkel.

1.2.   A szerződés részletes, teljes műszaki tartalmát az ajánlattételi felhívás, az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentációban szereplő műszaki leírás, az ajánlattételi dokumentációban szereplő árazatlan költségvetési kiírás, kiviteli tervdokumentáció, valamint a vállalkozó által benyújtott részletes költségvetés tartalmazza, mely dokumentumokat a lélek mellékletként e szerződéshez csatolják.

1.3.   A szerződő felek megállapodnak abban is. hogy a vállalkozó külön díjazás nélkül köteles elvégezni a szerződés alapját képező dokumentációban szereplő, de a szerződéses árban figyelembe nem vett munkákat (többletmunka), továbbá külön díjazás ellenében azokat a műszakilag szükséges munkákat is. amelyek a szerződés alapját képező dokumentációban nem szerepelnek, de amelyek nélkül a létesítmény rendeltetésszerűen nem használható (pótmunka).

1.4.   A vállalkozó kijelenti, hogy az. 1.2. pontban hivatkozott dokumentumokat megvizsgálta, azokat teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak találja. A vállalkozói díj mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza. amelyek szükségesek a szerződésszerű teljesítéshez, a kivitelezésre kerülő létesítmény rendeltetésszerű használatához.

2.        A vállalkozói díj

2.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott munka elvégzésének díja 32.357.073.-Ft. + 8.089.268.-FI. ÁFA. összesen bruttó 40.446.34Í.­Ft.-, azaz negyvenmillió négyszáznegyvenhatezer háromszáznegyvenegy forint, az 1.2. pontban hivatkozott tételes költségvetésen alapuló vállalkozói átalánydíj.

2.2.   A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megrendelő külön díjazásért a
vállalkozótól pótmunkát rendelhet meg. amely pótmunkát a vállalkozó köteles
elvégezni.

A vállalkozó pótmunkát csak a megrendelő előzetes írásbeli megrendelése alapján végezhet. A pótmunka vállalkozói díját a felek a szerződés mellékletét képező tételes költségvetésben szereplő díjtételek alkalmazásával állapítják meg. Amennyiben a megrendelő által elrendelt pótmunka anyag- és díj tételei a szerződés mellékletében szereplő tételes költségvetésben nem szerepelnek, akkor a vállalkozó a pótmunka árajánlatában az igazolt anyag- és beszerzési költségeket, valamint az 1.2. pontban megjelölt tételes költségvetés elkészítésekor alkalmazott rezsióradíjat számolhatja el. A rezsióradíj mértéke: 1620.-Ft. t ÁFA.

A vállalkozó teljesítésének határideje

A megrendelő az építési munkák elvégzéséhez szükséges munkaterületet a szerződéskötéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás V.7. pont 10. alpontjában hivatkozott támogatásra vonatkozó támogatási szerződés aláírására ennél később kerül sor. a támogatási szerződés aláírásától számított 3 munkanapon belül előre egyeztetett időpontban átadja.

A vállalkozó - az építési napló megnyitásával egyidejűleg köteles az itt meghatározott dokumentumokat és a munkaterületet átvenni.

A munkák megkezdése után folyamatos munkavégzésre tart igényt az ajánlatkérő, ennek elmulasztása szerződésszegésnek minősül. A szerződés teljesítésének határideje: 2011.12. 30.

Amennyiben a lenti határidő a szerződő feleknek fel nem róható okból nem teljesíthető, a felek új határidőkben állapodnak meg a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek szem előtt tartásával.

Pénzügyi feltételek

A megrendelő a vállalkozói díjat a szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül a vállalkozó által kiállított, cégszerűen aláírt számla és a megrendelő által ellenjegyzett teljesítést igazoló okmány alapján a vállalkozó jelen szerződésben szereplő bankszámlájára történő átutalással egyenlíti ki. A vállalkozó egy részszámla benyújtására jogosult a jelen szerződéshez csatolt pénzügyi, műszaki ütemezésben foglaltaknak megfelelően. A megrendelő előleget nem fizet. Számlák kifizetése a Kbt. 305. § (3) bekezdés szerint történik. A pénzügyi teljesítés feltétele az. Art. 36/A. §-ban foglaltak teljesülése is.

A vállalkozó hibájából adódó késedelmes tejesítés esetén a megrendelőt kötbér illeti meg. melynek összege a vállalkozói díj 0.1 %-a (naponta), de maximum a vállalkozói díj 4 %-a.'

A meghiúsulási kötbér, ha a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg a nettó bekerülési költség 3 %-a.

A megrendelő kötelezettségei

A megrendelő megbízott - a műszaki ellenőrzési feladatokat ellátó - képviselője a

munkaterületen:

Műszaki ellenőr:

Név: .........

Telefon/fax: ..........


5.2.    A megrendelő (meghízottja) a kivitele/és teljes időtartama alatt heti egy alkalommal (előre egyeztetett időpontban) köteles műszaki ellenőrzést végezni. A kivitelezésre és a műszaki ellenőri tevékenységre a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.

5.3.    A megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a vállalkozónak átadott építési munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerződés teljesítését akadályozza.

6.     A vállalkozó kötelezettségei

6.1.    A vállalkozó a szerződésben szereplő munkákat a magyar és a közösségi szabványoknak és a technológiai előírásoknak mindenben megfelelő I. osztályú minőségben köteles teljesíteni.

6.2.    A vállalkozó a véglegesen beépített, felhasznált anyagok, építési termékek, gépek származási, minőségi és megfelelőségi bizonylatait, tanúsítványait köteles a megrendelő megbízottjának beépítés, beszerelés előtt bemutatni és a műszaki átadás - átvételi dokumentáció részeként a szerződés teljesítésével egyidejűleg a megrendelőnek átadni. Az e tekintetben irányadó jogszabály a 3/2003. (1.25.) BM-GKM-KVM együttes rendelet és a 21 /l998. (IV. 1 7.) IKIM rendelet.

6.3.    A vállalkozó köteles a jogszabályokban és a szerződésben előírt vizsgálatok, ellenőrzések, mérések folyamatos lefolytatására és az ezek eredményeit tartalmazó okiratokat haladéktalanul köteles írásban átadni a megrendelőnek (megbízottjának).

6.4.    A vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének időszakára teljes körű élet- és balesetbiztosítást kötni a kivitelezési munkában résztvevőkre; teljes körű építés- és szerelésbiztosítást kötni a felhasználásra kerülő anyagokra és eszközökre a teljes pótlási, illetve helyreállítási költségek mértékéig, továbbá felelősségbiztosítást kötni az általa harmadik személynek okozott károk biztosító általi megtérítésére. A biztosítási szerződések hatályát köteles a kivitelezés teljes időtartamára fenntartani. A megkötött biztosítás a jelen szerződés mellékletét képezi.

6.5. A vállalkozó a teljesítés teljes időszaka alatt köteles építési naplót vezetni és azt a teljesítés helyszínén tartani. A szerződő felek kötelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, körülményt és utasítást a munkahelyen vezetett építési naplóban egymással közölni. Az építési napló vezetésére a 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet az irányadó.

6.6.    Az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak neve. beosztása:
Név: Kovács János

elérhetőség: 06 82 317 007. vizitarts@t-online.hu

Név:.............................................................................

elérhetőség: ....................................................................

Műszaki ellenőr: .................................................................................

elérhetősége: ....................................................................

6.7.    A vállalkozó a közbeszerzési eljárásban tett nyilatkozata szerint jogosult alvállalkozót
igénybe venni, akinek tevékenységéért úgy felel, mint a sajátjáért. Kijelenti, hogy a
szerződés teljesítése céljából általa igénybe vett alvállalkozókkal kötendő
szerződéseiben saját magára vonatkozó kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. (1 ) (3)
bekezdése és a 306/A. §. (1) és (2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.

6.8. A kivitelezés során a vállalkozó felelős a baleset-, munka-, környezet- és a tűzvédelmi szabályok betartásáért.

6.1). Az építési munka során felhalmozódott bontási törmeléknek, építési es egyéb hulladéknak újrahasznosításra, újrafeldolgozásra, környezetkímélő módon történő kezelésre és/vagy raktározásra kell kerülnie. Ennek biztosítása a vállalkozó kötelezettsége, melynek teljesítését dokumentálni kell. A bontott újrahasznosítható anyagot az ajánlatkérőnek leltár mellett köteles az ajánlattevő átadni.

7. Jótállás, szavatosság

7.1.  A vállalkozó az építési szerelési tevékenységre az. átadás-átvételtől számított 60 hónapra jótállást vállal az ajánlattételi felhívás III. 1.1. pontjában foglaltak szerint az általa beépített anyagokra és a teljes körű kivitelezésre.

7.2.  A megrendelő a jótállási idő alatt fellépő hibákat. hiánvosságokal köteles haladéktalanul írásban közölni a vállalkozóval, a vállalkozó pedig azonnal köteles intézkedni a kijavítás iránt. Amennyiben a létesítmény vagy annak egy része a jótállási kötelezettség aláeső hibák miatt nem üzemel, nem működik, a jótállási idő a létesítmény egészére vagy a hibával érintett részére a rendeltetésszerű használatra való alkalmassá tétel időtartamával meghosszabbodik.

7.3.  Az egyes épületszerkezetekre, és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő tervekre a 1 1/1Ó85.(VI.22.) í;,VM-IpM-KM-MHM-BkM együttes rendelet, valamint a 12/1088. (XII. 27.) ÚVM-IpM-KM-MKM-KVM együttes rendelet szerinti kötelező alkalmassági idő az irányadó.

7.4.  A vállalkozó a jótállási idő alatt felmerülő hibás teljesítés esetére - a jótállási idei egészére a vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő jó teljesítési biztosítékot nyújt. Ennek formája a vállalkozó választása szerint a Kbt. 53 § (6) bekezdésében foglalt valamelyik mód. melyet a vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés napján köteles a megrendelő felé igazolni. A jó teljesítési biztosíték fel nem használt összegét a megrendelő a jótállási idő lejártakor visszafizeti a vállalkozó részére, illetve bankgarancia nyújtása esetén az a jótállási idő végén megszűnik.

S.     Műszaki átadás-átvétel

8.1.  Az eltakarásra kerülő munkák átadás-átvételére, ellenőrzésére felek a Ptk. 3C)4. ^. (2) bekezdésében előírtak szerint járnak el. azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzését az eltakarás időpontját megelőző 3 nappal korábban köteles kérni a vállalkozó.

8.2.  A szerződésszerű teljesítést követően a vállalkozó a kivitelezést készre jelenti és kitűzi az átadás-átvétel időpontját. Erről a megrendelőt legalább az időpont előtt 8 nappal előbb köteles írásban értesíteni, vele időpontot egyeztetni.

8.3.  A műszaki átadás- átvételről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. amely tartalmazza a megrendelő által megállapított hibákat és hiányokat, azok kijavításának határidejét, a megrendelőnek azt a nyilatkozatát, hogy a teljesítést átveszi-e vagy megtagadja. Az átvétel megtagadása esetén a felek kitűzik a következő átadás-átvétel időpontját is.

8.4.  A megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hibák és hiányosságok miatt, amelyek más hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot.

8.5.  A vállalkozó határidőben teljesít, ha a műszaki átadás-átvétel a 3.2. pontban meghatározott időpontban megkezdődik, kivéve, ha a megrendelő a szolgáltatást nem veszi át.

8.6.  A műszaki átadási dokumentáció mellékletét a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumok képezik. így különösen a beépített anyagok műbizonylatai, a műszaki tanúsítványok a közmű nyilatkozatok, és a használatbavételi engedélyhez szükséges műszaki vezetői nyilatkozat.

A vállalkozó az átadás-átvétel során köteles átadni a megrendelőnek minden, a hatályos jogszabályokban előírt dokumentumot. így különösen

a)       kivitelezői nyilatkozatot.

b)       a megvalósulási tervet,

e)    az építés kivitelezésekor a vállalkozó által beszerzett, minőséget igazoló bizonylatokat és vizsgálati eredményeket.

d)       mérési jegyzőkönyveket.

e)       az építési napló másolatait.

9.       A szerződés megszűnése

9.1.    A lelek ezt a szerződést annak teljesítése előtt csak a másik fél súlyos vagy ismétlődő szerződésszegése esetén mondhatják fel. éspedig azonnali hatállyal.

9.2.    A megrendelő akkor is jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha tudomást szerez arról, hogy a vállalkozó ellen esőd- vagy felszámolási eljárás indult vagy van folyamatban.

9.3.    A megrendelő jogosult a vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal elállni e szerződéstől, amennyiben az ajánlattételi felhívás VII.7. pont 9. alpontjában hivatkozott támogatást nem kapja meg. emiatt a szerződés teljesítésére képtelenné válik.

9.4.    A felek a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnéskor elszámolnak egymással a jelen szerződésben rögzített ár- és díjtételek alkalmazásával, e szerződés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.

10.     Egyéb rendelkezések:

10.1.    A szerződő felek a közöltük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén kikötik a pertárgy értékétől függően a Kaposvári Városi Híróság. illetve a Somogy Megyei Bíróság illetékességét.

10.2.    A felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét tél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt.

10.3.    Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a többi szerződéses partnert haladéktalanul (rövid úton is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás teljesítés kiküszöbölésére.

Nem minősül vis maiornak bármely lel átalakulása, felszámolása, illetve 11 z.et é s k e p t e 1 e n sé ge.

10.4. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy ezen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatok és információk tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli és köteles a megrendelőre vonatkozó valamennyi titoktartási rendelkezést betartani. A szerződéssel összefüggésben álló. a megrendelőre vonatkozó bármilyen adatot, információt harmadik személynek nem. vagy csak a megrendelő előzetes írásbeli engedélye alapján adhat ki. A titoktartási kötelezettség megszegése esetén a megrendelő jogosult e szerződést azonnali hatállyal felmondani.

105. A szerződő felek e szereződéssel kapcsolatban tett bármilyen nyilatkozata, illetve a szerződés esetleges módosítása kizárólag írásban joghatályos.

10.6. Amennyiben a jelen szerződés tartalmát érintő jogszabály a szerződés hatályának időtartama alatt módosul, a felek módosítják e szerződést a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

10.7.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk.. a Kbt.. valamint a 2c)0/2007. (X. 31.) Korm. rendelet előírásai, valamint az ajánlattételi felhívás és az azt kiegészítő ajánlattételi dokumentáció rendelkezései az. irányadók.

10.8.A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok:

kiviteli tervdokumentáció és építési engedély, a közbeszerzési eljárás teljes dokumentációja, a tételes költségvetés.

a vállalkozónak a kivitelezés teljes időszakára vonatkozó felelősség- és vagyonbiztosítása.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek ismerik el. és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez, további jogcselekményre nincs szükség.

Böszénfa. 2010. február 17.
« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: