III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.3 A költségvetés végrehajtása

SZÖVEGES ÉRTÉKELŐ

Zselickislak Község Önkormányzatának

2009 évi beszámolójához

Önkormányzatunk az előző évekhez hasonlóan egyre csökkenő normatív támogatás és pályázati forrás mellett lehetőségeit kihasználva takarékosan gazdálkodott. Fő célkitűzésünk a likviditás megőrzése, kötelező feladatok ellátása, település fejlesztése.

Bevételeink és kiadásaink a tervezetteknek és a várakozásainknak megfelelően alakultak. A beszámolóban szereplő egyes előirányzatok a következő költséghelyeket takarják:

Bevétel:

-          Egyéb bevétel: villanydíj visszatérítés, telefondíj megtérítése.

-          Helyi adók: a helyi adók a tervezetteknek megfelelően alakultak, kivéve az iparűzési adót, amely az előző évhez viszonyítva közel 1.000.000 Ft-tal csökkent. Az iparűzési adó kivetése a vállalkozók bevallása alapján történt, s a bevallások jelentősen lecsökkent forgalmat, bruttó bevételt mutatnak.

-          Önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatásából 6.164.000 Ft-ban részesültünk. A működésképtelen önkormányzatok alapjából 1000 eFt-ot kaptunk.

-          Egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések: a rendelkezésre állási támogatáshoz, a közcélú foglalkoztatáshoz, a rendszeres szociális segélyhez, valamint az ápolási díjhoz nyújtott normatív finanszírozás, melynek mértéke függ az igénybevevők számától. Általánosságban elmondható, hogy a szociálisan rászorultak és támogatást igénylők száma a 2009-es évben ugrásszerűen megemelkedett.

-          Központosított támogatás: a nyári gyermekétkezés, valamint a foglalkoztatottaknak járó kereset-kiegészítés finanszírozása.

-          Működési pénzeszköz: a mozgókönyvtárra, az óvodások szállítására és közmunkások foglalkoztatására nyújtott támogatás.

-          Autóbusz értékesítés: a falugondnoki busz eladása.

-          Koncessziós díj: az ivóvíz és a szennyvízhálózat használati díja.

Beruházásaink:

A tervezetteknek megfelelően alakultak, legjelentősebb a falugondnoki busz beszerzése, valamint a Kossuth L. utca végétől induló út felújítása, szilárd burkolattal való ellátása volt. Ezek elszámolása a bevételi oldalon is jelentkezik. Elkészült még a Kossuth L. utcai járdaépítés is, de ennek kifizetése a 2009-es költségvetési évet terheli, a pályázati támogatás a 2010-es költségvetési évben jelentkezik. Önerőből a falugondnoki busz garázsa készült el.

Kiadások:

A kiadások a tervezett költségvetésnek megfelelően időarányosan teljesültek, megfigyelhető a takarékos gazdálkodás, előirányzat túllépésre csak a kamatkiadásnál kerül sor, ez a falugondnoki gépjárműre felvett hitel kamata okán van.

Visszafizetési kötelezettség keletkezett 437 eFt az előző évi támogatásból (ÖNHIKI).

Zselickislak, 2009.02.03.

Bene Sándor

polgármester

2./ Az önkormányzat és a falugondnoki szolgálat 2010. évi költségvetésének megtárgyalása.

Az önkormányzat költségvetése, a tervezett koncepció, valamint a 2009. évi költségvetési beszámoló bázisán alapul.

A költségvetésről általánosságban az alábbiak mondhatók el:

-          Az önkormányzati alapfeladatokhoz kapcsolódó állami normatív finanszírozás jelentősen csökken. E normatíva csökkenés kisebb mértékben az igazgatást és a település üzemeltetését, nagyobb mértékben a közoktatási és a szociális ágazatot érinti. Saját bevételből a normatíva csökkenését ellentételezni nem tudjuk.

-          A bérek, illetmények immár 4. éve nem változnak, a 2009. évi összegek kerülnek tervezésre. Egyes juttatások a cafetéria rendszer változásai és az adószabály miatt megszűnnek. A béreket és juttatásokat a minimálbér módosulása befolyásolhatja.

-          A kistelepülések rendelkezésére álló hazai fejlesztési források megszűnnek, az uniós támogatások elnyerésére kicsi az esély.

Az önkormányzat működtetése 2010. évben kizárólag úgy lehetséges, hogy az önhibáján kívül működési forráshiányos önkormányzatok támogatási alapjából forráshoz jutunk.

A település fejlesztése, új beruházások megkezdése csak és kizárólag pályázati forrásból lehetséges.

Kiadási oldalon a költségvetésben az előző évhez viszonyítva, mintegy 25 %-kal megemelt személyi juttatás előirányzattal számolunk. Ennek oka a következő:

Sikeres IKSZT beruházás esetén pályázati feltétel 1 fő főállásban történő foglalkoztatása, aki egyben ellátná a könyvtárosi feladatokat is. Ennek okán a költségvetésben 6 hónapra megbízási díj, 6 hónapra pedig a minimálbérnek megfelelő illetmény került beállításra. Amennyiben az IKSZT pályázat nem nyer, a költség nem jelentkezik.

A polgármester, a képviselők és a település-karbantartó tiszteletdíja, illetménye az előző évhez képest nem változott. Étkezési térítési díj havi 10.000 Ft meleg-étkezési utalványban és 1 fő számára üdülési csekk került tervezésre.

Egyéb költségtérítés, hozzájárulás előirányzatban (550.000 Ft) a kinevezendő falugondnok tanfolyamdíja került tervezésre, valamint üzemanyag visszatérítést is tartalmaz.

Dologi kiadás előirányzatok a 2009. évben felmerült költségeknek megfelelően lettek tervezve, kiemelkedő a karbantartás és az egyéb üzemeltetés, fenntartás szolgáltatás előirányzat. Ez utóbbi tartalmazza a lakosságtól átvállalt szemétszállítás díját.

A pénzeszköz átadás az előző évhez képest nőtt, az intézmények csökkenő normatív finanszírozása, valamint az óvodába járó gyermekek létszámának növekedése miatt.

Beruházást az IKSZT kialakítása kapcsán terveztünk, realizálódni abban az esetben fog, ha a beadott pályázatunkat pozitívan bírálják el.

Megjegyzem még, hogy a költségvetés tervezetteknek megfelelő teljesítése esetén 14.868.000 Ft működési, és 9.933.000 Ft fejlesztési hitellel kell számolnunk. A működési hitelt az önhibáján kívül működési forráshiányos, valamint a működésképtelen önkormányzatok támogatásai, ezen kívül az ésszerű takarékos gazdálkodás csökkentheti.

Zselickislak, 2010. 01. 26.                                             Bene Sándor sk.

polgármester


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: