III. Gazdálkodási adatok / 3.3 Működés 3.3.4 Koncessziók

KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Simonfa Község Önkormányzata képviseli: Bodrog Gábor polgármester (7474 Simonfa, Ady E. u. 1.), (a továbbiakban: „Koncesszióba adó") által 2009. május 14. napján kiírt koncessziós pályázat alapján, az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közmű rendszerek üzemeltetése, a folyamatos üzemeltetéshez szükséges karbantartások, felújítások elvégzésére, a folyamatos víz- és csatornaellátáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek 10 (tíz) évi, kölcsönös akarattal meghosszabbítható futamidőn belüli kizárólagos ellátása tárgyában,

másrészről a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. képviseli: Ift Miklós ügyvezető igazgató (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 1-9.; Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság: 14-09-308615) (a továbbiakban: „Koncesszióba vevő")

- a továbbiakban Koncesszióba adók és Koncesszióba vevő együtt: „Felek" -között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

I. Megállapítások

A Koncesszióba adó kijelenti, hogy kizárólagos tulajdonát képezi a törzsvagyonba tartozó, az önkormányzatok területén lévő, az 1. sz. mellékletben megnevezett vízellátó és szennyvízelvezető közművek (továbbiakban: „közművek").

A Felek kijelentik, hogy jelen szerződés megkötésekor egymással szemben semmilyen követelésük nem áll fenn.

A Felek egybehangzóan rögzítik, hogy Koncesszióba adó 2009. május 14. napján koncessziós pályázatot hirdetett a kizárólagos tulajdonát képező víziközműve üzemeltetésére, amely pályázatot a Koncesszióba vevő benyújtásával megnyerte.

1/17


II.     A Szerződés célja

A jelen szerződés célja, hogy a Koncesszióba adó biztosítsa az ivóvíz­ellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatok ellátását és a Koncesszióba adó területén elhelyezkedő fogyasztók a legjobb legkorszerűbb és leggazdaságosabb szolgáltatásban részesüljenek.

Ennek érdekében, egyebekben a jelen szerződés rendelkezései szerint a Koncesszióba adó jelen szerződés időtartamára, a közműveket működtetés céljára a Koncesszióba vevő rendelkezésére bocsátják kizárólagosan azzal, hogy azokat a Koncesszióba vevő a saját vállalkozási tevékenysége körében, birtokolja, használja és hasznosítja a Koncesszióba adó tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett. A Koncesszióba adó jelen koncessziós szerződés időtartama alatt más gazdálkodó szervezet számára a koncesszióköteles tevékenység gyakorlását nem teszi lehetővé.

III.    A Szerződés tárgya

A jelen szerződés tárgya a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvény 9.§. (1) bekezdés b) pontja, valamint a 11.§. (5) bekezdése alapján a Koncesszióba adó törzsvagyonába tartozó víziközművek a Koncesszióba vevő általi felújítása, karbantartása és üzemeltetése (együtt: működtetés)

- a Koncesszióba adó tulajdonát képező közművek működtetésbe adása; az ivóvízellátás szabályainak meghatározása;

- a működtető szervezet szervezeti és működési szabályainak meghatározása;

- a szolgáltatási díj mértékének, megállapítási módjának meghatározása;

- a Koncesszióba vevő által fizetendő koncessziós díj mértékének, felhasználása módjának megállapítása;

- a működtetésbe átadott közművek karbantartásával, rekonstrukciójá­val, bővítésével, hibaelhárítással és felügyelettel kapcsolatos szabályok meghatározása;

- a működtetésbe átadott közművek nyilvántartása, az elszámolások rendjének meghatározása és a biztosítások. J

2/17


A közművek működtetésbe adása

A Koncesszióba vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Koncesszióba adó tulajdonát képező közműveket működtetésbe veszi és a fogyasztók (és a jövőben csatlakozó fogyasztók) részére az ivóvíz-ellátási, szennyvízelvezetési és -tisztítási feladatokat ellátja.

A Koncesszióba vevő kijelenti, hogy működtetési feladataikat a mindenkor hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően végzi e 1 (a szerződés aláírásakor a működtetésre vonatkozó alapvető ágazati jogszabályok: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény; A közműves ivóvízellátásról és közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet; A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöVIM rendelet).

A Koncesszióba adó kijelentik, hogy a Koncesszióba vevő részére a közművek működtetésére nézve mind a jelenleg meglévő és átadásra kerülő közművek, mind az esetleg jövőben megépülő közművek vonatkozásában, kizárólagos jogot biztosít jelen szerződés időbeli hatálya alatt.

A Koncesszióba vevő kijelenti, hogy a hatósági engedélyhez kötött koncessziós tevékenységek vonatkozásában a gazdálkodó társaság a tevékenységét csak az engedély birtokában folytatja. Koncesszióba vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a gazdálkodó társaság a koncessziós szerződés megkötésétől számított egy éven belül nem válik a tevékenység gyakorlására jogosulttá, a Koncesszióba adó a koncessziós szerződést felmondhatja.

A Koncesszióba vevő jogosult az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó víziközművek birtoklására, használatára és hasznok szedésére, azonban a birtokába adott kizárólagos önkormányzati tulajdonnak minősülő vagyontárgyra vonatkozó használati jogot nem idegenítheti el, valamint azt nem pénzbeni hozzájárulásként más gazdasági társaságba nem viheti be. Koncesszióba vevő a közművek működtetésének jogát (a koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának jogát) a Koncesszióba adó hozzájárulása nélkül másnak nem idegenítheti el, valamint azt nem pénzbeni hozzájárulásként más gazdasági társaságba nem viheti be. A közművek működtetése során a legnagyobb gondossággal tartozik eljárni, a közműveket rendeltetésszerűen köteles használni és működtetni, továbbá köteles állagát megóvni. I

3/17


A Koncesszióba vevő az átvett víziközmű-rendszerről állandóan naprakész, megfelelő léptékű tervrajzzal kell rendelkezzen, melyhez az alaptérképet, az alapadatokat, valamint a vízjogi üzemeltetési engedélyes anyagokat a Koncesszióba adó bocsátja rendelkezésre. A nyilvántartás aktualizált példányát a Koncesszióba adó kérésére át kell adni a Koncesszióba vevőnél rendelkezésre álló formátumban.

A működtetésre vonatkozó általános rendelkezések

A Koncesszióba vevő köteles, a jelen szerződés tárgyát képező közműveket - a szükséges mértékben - folyamatosan és szakszerűen kezelni, azok rendszeres karbantartásáról, javításáról gondoskodni.

A Koncesszióba vevő köteles:

- a jelen szerződés tárgyát képező szolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges műszaki és személyi feltételeket biztosítani;

- karbantartó és hibaelhárító részleget üzemeltetni, vagy igénybe venni, éjjel-nappal működő ügyeleti szolgálatot szervezni, a fogyasztókkal a jogszabály szerinti kapcsolatot tartani;

- a karbantartás és a hibaelhárítás során a jogszabályi és egyéb ágazati előírások szerint eljárni, biztosítani a hiba kijavítását az elhárítási határidőn belül;

- a szolgáltatási díjakat havonta saját költségére számlázni és beszedni;

- a víz- és csatornadíjat csoportos beszedési megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkes befizetéssel) beszedni;

- a fogyasztókkal közüzemi szolgáltatási szerződés kötni.

Szolgáltatási díj megállapítása

A díjképzés 2009.08.05-től önköltség alapú, a vízdíj esetén nettó 278 Ft/m3, csatornadíj esetében 330 Ft/m3 a lakosságnak és a közületnek. A díjak tartalmazzák a koncessziós pályázatban kiírt Simonfa településre ajánlott koncessziós díjat, 20,-Ft/m3+Áfa az ivóvízre és 20 Ft/m3+Afa a szennyvízre. A koncesszió fennmaradó futamidejére (2010-2019. évekre) a Koncesszióba vevő garantálja az önköltség típusú díjemelési javaslat elkészítését. /

4/17


A Koncesszióba vevő tárgyév október 5. napjáig javaslatot tesz a Koncesszióba adóknak a tárgyévet követő évi közműdíjak mértékére, mely alapján a Koncesszióba adó tárgyév december 31-ig rendeletet alkot a tárgyévet követő év január 01. napjától érvényes díj mértékéről.

Koncesszióba vevő javaslatát az alábbi részletezéssel és adatok közlésével nyújtja be:

- 2009.08.05.-12.31. időszak: önköltség-kimutatás

- 2010-2019. évekre: önköltség-kimutatás

Amennyiben a Koncesszióba vevő éves díjjavaslatát a Koncesszióba adó Képviselőtestülete nem fogadja el, és a javaslatnál alacsonyabb díjat határoznak meg rendeletükben, a javaslatban foglalt díj és a rendeletben megállapított díj különbözetéből adódó árbevétel-különbözetet az érintett Koncesszióba adó a Koncesszióba vevőnek - javaslathoz mért különbözet figyelembe vételével - megtéríti.

A szolgáltatási díjakba beépíthető különböző és a települési önkormányzat által is támogatott fejlesztési célok fedezetéül szolgáló díjhányad is, melyet a Koncesszióba vevő beszed és az összeget átadja az Önkormányzatnak.

VII.   Koncessziós díj

A Koncesszióba vevő a koncesszióba adott tevékenység gyakorlásáért koncessziós díjat fizet Koncesszióba adónak. Az éves koncessziós díj mértéke 2009.08.05 és 2019.08.04. közötti időszakban a Koncesszióba vevő által értékesített ivóvíz és szennyvíz mennyiségével arányos. A 2009. évben fizetendő koncessziós díj mértéke Simonfa településen nettó 20 Ft/m3 az ivóvízre és nettó 20 Ft/m3 a szennyvízre. A koncessziós díj felhasználása során Koncesszióba adó köteles a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV., illetőleg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és más jogszabályok rendelkezéseire figyelemmel lenni.

A koncessziós díj mértéke a 2010. évtől kezdődően évente a szolgáltatási díj mértékének növekedésével azonos mértékben növekszik. A díjmegállapítás kérelmének benyújtási fordulónapja október 05., a következő éve január 01.-i hatállyal. A Koncesszióba adó fenntartja a jogát a koncessziós díj ettől eltérő mértékű meghatározására.

5/17


Koncesszióba vevő a koncessziós díj összegét kéthavonta, a tárgyhót követő hó 15. napjáig utalja át számla ellenében az Önkormányzat számlájára.

VIII. Karbantartási és javítási munkák

A Koncesszióba vevő köteles a neki üzemeltetésre átadott közművek folyamatos, zavartalan és biztonságos működtetését szolgáló javítási, karbantartási munkák, valamint hibaelhárítást elvégezni.

A karbantartást, beleértve a javítási munkákat is a Koncesszióba vevő saját költségén tartozik elvégezni.

A karbantartás, beleértve a külső javításokat is, különösen a következőkre terjed ki:

- Épületeken, építményeken: tisztítás, festés, szigetelés részleges javítása, tetőjavítás, nyílászárók, zárak javítása, gépészeti és energiarendszerek javítása;

- Vezetékek, csőidomok esetében: szivárgás és csőtörés lokalizált javítása, rövidebb, azaz legfeljebb egy szál cső - (6 m) - szakaszok cseréje;

- Szivárgás elhárítás és csőidomok, szerelvények részleges cseréje;

- Elektromos és elektrotechnikai berendezések meghibásodása esetén: a meghibásodott alkatrészek javítása és/vagy cseréje, érintésvédelmi ellenőrzése.

A hibaelhárításhoz az ágazati szabványok, előírások szerinti felvonulási, illetve elhárítási idő biztosításának garanciái.

Az összetett és területileg nagy kiterjedésű közműhálózat kapcsán Koncesszióba vevő - a biztonságos működés követelményeként -legfontosabb feladatának tekinti a jogszabályi előírások, szabványok, hatósági rendeletek által támasztott követelmények maradéktalan teljesülését. A Koncesszióba vevő a közművagyon előírások szerinti, gazdaságos működtetését folyamatosan biztosítja. ,

6/17


Koncesszióba vevő vállalja, hogy

- szolgáltatási területét kiterjeszti Simonfa településre annak érdekében, hogy ezen települések víziközmű hálózatának üzemeltetését szolgáló valamennyi műszaki feltétel magas szintű biztosítását lehetővé tegye, ezen keresztül is megteremtve a folyamatos minőségi szolgáltatás feltételeit;

- a felelősségbiztosítást kiterjeszti Simonfa település víziközművei üzemeltetésére is;

- a Koncesszióba vevőnél kiépített integrált minőségbiztosítási-, környezetirányítási- és élelmiszerbiztonsági rendszert kiterjeszti Simonfa település víziközművei üzemeltetésére is;

- Simonfa településen az üzemeltetés zavartalan fenntartása érdekében területi munkatársat tart fenn.

- Kidolgozza Simonfa település ivóvíz- és szennyvíz-közművei üzemeltetésének Üzemeltetési Szabályzatát;

- Elvégzi a közművek jelenlegi állapotának felmérését, kiértékelését, majd ezt követően hatékonyság javítási programot dolgoz ki:

közművagyonon végzett hibaelhárítási, karbantartási munkák optimalizálása;

- technológiai fegyelem betartása;

rekonstrukciós munkák optimalizálása Asset Management (AM) segítségével;

- munkavégzés feltételeinek javítása;

szerszám-, eszköz-, kisgép- és járműpark optimalizálása;

- jelenlegi munkaszervezési rendszer felülvizsgálata és hatékonyság növelő program kidolgozása, végrehajtása.

- beszerzi az üzemeltetéshez szükséges vízjogi engedélyt;

- a víziközmű hálózaton észlelt meghibásodás elhárítását és a helyreállítást, a meghibásodás szolgáltatóhoz történő bejelentésétől, vagy az észleléstől számított a műszaki előírásokban meghatározott időn belül megkezdi;

A hibaelhárítás, karbantartás fejlesztése

A karbantartási tevékenységek finanszírozását teljes összegben a gazdasági társaság biztosítja, azzal, hogy ezen elemekre fedezetet a szolgáltatási díjak teremtenek (minden, a víziközmű üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő, igazolt költséget nyilvántart az üzemeltető és azok teljesítését fedezi).

7/17

E források együttesen biztosítják, hogy a Koncesszióba vevő az itt kiemelt feladatok révén folyamatosan javuló minőségű szolgáltatást biztosítson Simonfa település lakossága számára:

- Üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás hatékonyságának növelése;

- Az ivóvízhálózat teljes körű diagnosztikája, állapotfelmérése és a javítási igények meghatározása;

- Elektromos rendszer felülvizsgálata;

- Meglévő irányítástechnikai rendszer felülvizsgálata, korszerűsítése;

- Üzemelési feltételek nyomon követése érdekében a koncesszióba vevő központi diszpécser szolgálathoz történő integrálása az üzemi paraméterek felhasználásával.

IX.    Rekonstrukciós és felújítási munkák

A Koncesszióba vevő tartozik a neki működtetésre átadott közművek jó állagát fenntartani, a szükséges rekonstrukciókat, értéknövelő felújításokat - a Koncesszióba adó költségviselése mellett - elvégezni, illetve elvégeztetni.

Amennyiben a tárgyi eszköz (közmű) olyan mértékig elhasználódott, hogy működése nem felel meg többé a műszaki, gazdasági és biztonságossági követelményeknek, a tárgyi eszköz (közmű) felújítását a Koncesszióba vevő a Koncesszióba adó előzetes írásbeli tájékoztatása, jóváhagyása és teherviselése mellett végzi el.

A Koncesszióba vevő minden tárgyidőszakot (3 év) megelőző év október hó 05. napjáig elkészíti és a Koncesszióba adó részére megküldi a három éves (Középtávú) tárgyi eszköz-felújítási programot, melyet a Koncesszióba adó november 15-ig - program végrehajtását biztosító források (pl. koncessziós díj) megjelölésével - jóváhagy. A programnak tartalmaznia kell a következő tárgyidőszak felújítási és a Koncesszióba vevő által tervezett felújítási-rekonstrukciós munkák teljességét, 20% tartalék keret fenntartásával. A tartalék keret felhasználásánál Koncesszióba vevő köteles figyelembe venni a közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó településfejlesztési és vagyonkezelési érdekeit, melyek érvényesülését Koncesszióba adó jogosult megkövetelni és a jelen szerződésben foglaltak szerint ellenőrizni.

A középtávú tervek éves lebontását (Éves rekonstrukciós terv) a Koncesszióba vevő állítja össze, tételes egyeztetés nélkül, a közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó tárgyév október 05. napjáig

8/17

megtörténő tájékoztatása mellett. A Koncesszióba adó extenzív fejlesztési terveiben esetlegesen bekövetkező változásokat a Koncesszióba vevő Éves rekonstrukciós tervében figyelembe veszi (A felújítási munkák a számviteli törvény szabályai szerint különítendők el, az éves felújítási terv véglegesítésével egy időben.).

Rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkák különösen azok, amikor egy közmű olyan mértékig elhasználódott, hogy működése nem felel meg többé a műszaki, gazdasági és biztonsági követelményeknek, különösen, de nem kizárólagosan a következők:

- Épületek, építmények esetében: teljes vakolatcsere, teljes tetőcsere, gépészeti berendezések teljes cseréje;

- közművezetékek esetén: több mint egy szál cső cseréjét, ivóvízbekötésnél a teljes bekötővezetékek cseréje;

- elektromos, elektrotechnikai és vezérlő berendezések esetén: szivattyúk, motorok, elektromos szekrények, valamint különféle közműtartozékok azonos típusúval vagy azonos technikai paraméterekkel rendelkező típusúval való cseréje.

A Koncesszióba vevő a rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkák közül az itt kiemelt feladatok révén is folyamatosan javuló minőségű szolgáltatást kíván biztosítani Simonfa település lakossága számára:

- Gépészet felülvizsgálata, szükséges felújítások elvégzése a rekonstrukció keretében;

- Mélyfúrású kutak vízhozam mérése kútdiagnosztikák elvégzése;

- Hálózat hatékonyságának felülvizsgálata, intenzív törekvés a 80%-os hatékonyság elérésére;

- A felmérés alapján középtávú rekonstrukciós terv kidolgozása;

- A vízminőség felülvizsgálata alapján a tisztítási technológia lehetőségének felülvizsgálata, stratégia kidolgozása és végrehajtása;

- A jelenlegi alkalmazott irányítástechnikai rendszer felülvizsgálata, javaslat a rendszer rekonstrukciójára.

A Koncesszióba vevő vállalja, hogy a kiépített víziközművek esetén az üzemeltetés során felismert kivitelezési, beruházási hiányosságok megszüntetése érdekében szakmai (műszaki-, szakértői-, jogi-, pénzügyi- stb.) támogatást nyújt díjmentesen Simonfa Község Önkormányzata részére. /

9/17


Beruházási és fejlesztési munkák

A meglévő közműveket érintő minden bővítési, fejlesztési beruházás, ami új közműhálózatot, közműtárgyat eredményez a Koncesszióba adó feladatkörébe és költségviselésébe tartozik. Ettől a Koncesszióba adó és a Koncesszióba vevő közös megegyezéssel eltérhetnek.

A Koncesszióba adó köteles gondoskodni a szolgáltatási kapacitások szükség szerinti bővítéséről. A kapacitások bővítésének elmaradásából, illetőleg a nem megfelelő bővítéséből eredő károkért - ideértve a bírságokat is - Koncesszióba vevő nem tartozik helytállni. A meglévő, üzemelő közművek (szolgáltatási kapacitás) tekintetében Koncesszióba adó teljes helytállási kötelezettséggel tartozik.

A Koncesszióba vevő minden tárgyidőszakot (3 év) megelőző év október hó 05. napjáig elkészíti és a Koncesszióba adó részére megküldi a három éves (Középtávú) tárgyi beruházási és fejlesztési programot, melyet a Koncesszióba adó november 15-ig jóváhagy. A programnak tartalmaznia kell a következő tárgyidőszak bővítési munkáinak teljességét. A program elkészítése során Koncesszióba vevő köteles figyelembe venni a közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó településfejlesztési és vagyonkezelési érdekeit, melyek érvényesülését Koncesszióba adó jogosult megkövetelni és a jelen szerződésben foglaltak szerinti ellenőrizni.

A középtávú tervek éves lebontását (Éves fejlesztési terv) a Koncesszióba vevő állítja össze, a közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó tárgyév október 05. napjáig megtörténő tájékoztatása mellett. A Koncesszióba adó extenzív fejlesztési terveibe esetlegesen bekövetkező változásokat a Koncesszióba vevő Éves fejlesztési tervében figyelemben veszik (A fejlesztési munkák a számviteli törvény szabályai szerint különítendők el, az Éves fejlesztési terv véglegesítésével egy időben.).

Amennyiben a beruházási, fejlesztési munkákat nem a Koncesszióba vevő végezné el, úgy a Koncesszióba adó biztosítja a Koncesszióba vevő részére, hogy a beruházások és fejlesztések elvégzése során a Koncesszióba vevő észrevételeit megtehessék, és a szakszerűtlenül elvégzett beruházások és fejlesztések útján létrejövő közművek működésbe vételét megtagadják.

10/17

A Koncesszióba vevő a beruházási és fejlesztési munkák közül az itt kiemelt feladatok révén is folyamatosan javuló minőségű szolgáltatást kíván biztosítani Simonfa település lakossága számára:

- Az igényként felmerülő hálózatfejlesztési beruházások során a Koncesszióba vevő együttműködik a Koncesszióba adóval;

- A jelenleg alkalmazott irányítástechnikai rendszer felülvizsgálata, javaslat a rendszer fejlesztésére;

- Vízminőség vizsgálata.

A Koncesszióba vevő vállalja, hogy (műszaki-, szakértői-, jogi-, pénzügyi- stb.) díjmentes támogatást nyújt Simonfa Község Önkormányzata részére.

Forrásteremtés Simonfa Község Önkormányzata által finanszírozandó települési víziközmű rendszer bővítéséhez.

A víziközművek bővítésével kapcsolatos jogszabályok alapján az új közműhálózatot létrehozó bővítési, fejlesztési beruházás finanszírozása a közmű tulajdonos önkormányzat és így Simonfa település közigazgatási határain belül Simonfa Község Önkormányzata feladatkörébe és költségviselésébe tartozik. Átérezve a víziközmű üzemeltető társaság közműhálózatok bővítésével kapcsolatos felelősségét Koncesszióba vevő elősegíti, hogy az Önkormányzat e területen a koncessziós szerződés futamideje alatt forrásokhoz jussanak:

- A fejlesztési célok megjelölésével egyedi megállapodások keretében (pl.: a szolgáltatási díjakba beépített és a szolgáltató által beszedett, majd az önkormányzatnak átadott díjhányad révén);

- Az önkormányzati pályázati lehetőségek kiaknázása érdekében, egyedi megállapodások keretében a pályázati önerő előteremtését;

- A felmerülő fenntartási, fejlesztési igényeknek megfelelő pályázatok figyelését, a pályázati anyagok elkészítését, benyújtását és gondozását.

11/17


A közművek nyilvántartása, a vízszolgáltatással kapcsolatos tárgyi eszközök birtoklásának, használatának és hasznosításának szabályai

A közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó az 1. számú melléklet szerint rendelkezésre bocsátott tárgyi eszközökön túl, a jelen szerződés időtartama alatt átadandó egyéb vagyontárgyakat a vonatkozó előírásoknak megfelelő állapotban tartozik átadni a Koncesszióba vevőnek. Az átadásokról a Felek kiegészítő átadási jegyzőkönyvet készítenek évente két alkalommal (június 30. illetve december 31.). A Koncesszióba vevő - a gazdasági társaság útján - a birtokba és használatba így átadott vagyontárgyakat köteles külön nyilvántartásba venni és saját vagyontárgyaitól elkülönítve kezelni. A koncesszióköteles tevékenységgel összefüggésben létrejött kizárólagos önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatát elősegítő vagyontárgyak elkészültük (aktiválásuk) után a Koncesszióba adó tulajdonába kerülnek. Ettől a Koncesszióba adó és a Koncesszióba vevő közös megegyezéssel eltérhetnek.

A Koncesszióba vevő jogosult a közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó tulajdonában levő, az 1. számú mellékletben meghatározott tárgyi eszközök birtoklására, használatára és hasznainak szedésére.

A Koncesszióba vevő az átadott tárgyi eszközöket (közműveket) - a jó gazda gondosságával - köteles rendeltetésszerűen használni és állagát megóvni. A Koncesszióba vevő a tárgyi eszközök esetleges megsemmisüléséből, vagy megrongálódásából eredő mindennemű kárért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel, ideértve a természetes elhasználódás mértékét meghaladó műszaki állagromlást is.

A jelen Szerződés megszűnése esetén a koncesszióba vevő az általa átvett tárgyi eszközöket (közműveket), illetőleg a koncesszióköteles tevékenységgel összefüggésben létrejött kizárólagos önkormányzati törzsvagyonnak minősülő vagyontárgyak rendeltetésszerű használatát elősegítő vagyontárgyakat üzemképes állapotban a közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adónak köteles visszaszolgáltatni. A gazdasági társaság megszüntetése esetén a vagyonmaradványt a Koncesszióba vevő részére csak abban az esetben lehet kiszolgáltatni, ha a Koncesszióba adó nevében eljáró szervek az Önkormányzat tulajdonában levő vagyontárgyak rendeltetésszerű állapotban történt átadást igazolták, kivéve, ha az önkormányzati törzsvagyonhoz tartozó vagyontárgy üzembe helyezésére ezen időpontig nem került sor.

12/17


A közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó folyamatos hozzáférési, betekintési lehetőséget biztosít az általa vezetett aktuális közművagyon nyilvántartási rendszerekbe a Koncesszióba vevő számára.

A közművagyon-kapacitások szükséges fejlesztések-bővítésének elmaradásából eredő - a Koncesszióba vevőt közvetlenül terhelő -károkért, ideértve a bírságokat is, a Koncesszióba adó tartozik helytállni abban az esetben, ha Koncesszióba vevő mindenben eleget tesz az előzetes tájékoztatási (fejlesztési-bővítési szükségletről) és kárenyhítési kötelezettségének.

A kapacitások nem megfelelő fejlesztéséből (bővítéséből) eredő - a Koncesszióba vevőt közvetlenül terhelő - károkért, ideértve a bírságokat is, a Koncesszióba adó tartozik helytállni abban az esetben, ha Koncesszióba vevő mindenben eleget tesz az előzetes tájékoztatási és kárenyhítési kötelezettségének, és a fejlesztési-bővítési munkálatokat nem a Koncesszióba vevő végzi el a Koncesszióba adó megrendelése alapján.

XII.   Biztosítások,     harmadik    személyekkel    szembeni kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettségek

A Koncesszióba vevő kijelenti, hogy a már működtetésében lévő közművek üzemeltetésére 2009. február 01-tői érvényes felelősség­biztosítással rendelkezik. A Koncesszióba adóktól átvett közművekre jelen koncessziós szerződés aláírásától számított 15 napon belül felelősségbiztosítást fog kötni.

A koncessziós szerződés érvényességi ideje alatt, a koncessziós tevékenység ellátásával (víziközmű üzemeltetéséből, karbantartásából, közmű meghibásodásából eredő károk) kapcsolatban harmadik személyekkel szemben a Koncesszióba vevő tartozik kártérítési, kártalanítási és egyéb kötelezettséggel.

13/17


XIII. Értesítések, ellenőrzés

A Koncesszióba vevő tartozik minden tárgyévet megelőző év október 05. napjáig írásban értesíteni a Koncesszióba adót a szükséges rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkákról és azok várható - a Koncesszióba adót terhelő - anyagi kihatásairól.

A Koncesszióba adó és a Koncesszióba vevő a szükséges rekonstrukciós és értéknövelő felújítási munkák közép- és hosszú távú rendjét közös egyetértéssel határozzák meg (közép- és hosszú távú rekonstrukciós terv). Ezeket a terveket a Koncesszióba vevő állítja össze, tételes egyeztetés nélkül, a közművagyon-tulajdonos Koncesszióba adó tájékoztatása mellett.

A koncessziós szerződésben foglaltak betartását a Koncesszióba adó jogosult ellenőrizni. A Koncesszióba adó felügyeleti-ellenőrzési jogosítványai:

- A gazdasági társaság éves beszámolójának és eredmény kimutatásának véleményezése és ellenőrzése;

- Árhatósági szerepkör érvényesítése jelen szerződés, továbbá a vonatkozó jogszabályok alapján. A Koncesszióba adó a vízdíjról rendeleti formában dönt.

- A helyi üzemeltetést érintő jelentősebb pénzügyi kérdésekben a Koncesszióba vevő köteles tájékoztatni a Koncesszióba adó Önkormányzatot. Az üzemviteli nyilvántartásokba a Koncesszióba adó - az adat- és titokvédelmi szabályok tiszteletben tartása mellett -bármikor betekinthetnek.

A Koncesszióba vevő adatszolgáltatási kötelezettsége:

- Negyedévente

- Létszámadatok;

- Víztermelési és szennyvízelvezetési adatok;

- A koncessziós díjfizetési kötelezettség megállapítására alkalmas értékesítési adatok;

- A vízminőségi laborvizsgálati eredmények;

- Hatósági ellenőrzések tapasztalatai;

- A hiányosságok megszűntetésére tett intézkedések;

- Az ivóvíz- és szennyvízhálózatra rácsatlakozók nevét és lakcímét;

14/17


- Tárgyév október 05. napjáig

- A következő évi közműdíjak megállapítására vonatkozó javaslat;

- Felújítási, fejlesztési, valamint beruházási terv elkészítése és benyújtása;

- Éves adatszolgáltatás - a negyedéves adatszolgáltatás alapján, összesítve

- Elvégzett karbantartások;

- Elvégzett rekonstrukciós munkák;

- Elvégzett fejlesztések.

Az ivóvíz- és szennyvízhálózatra rákötést az üzemeltető engedélyezhet, az engedély megadása előtt a hálózatra rácsatlakozni kívánótól meg kell követelni annak igazolását, hogy az önkormányzat által megállapított közműfejlesztési hozzájárulást az önkormányzathoz befizette.

XIV. A Szerződés időtartama

A Koncesszióba adók és a Koncesszióba vevő a közművek működtetésére vonatkozó jelen koncessziós szerződést határozott időre, a jelen szerződés hatálybalépéstől számított 10 (tíz) évre szólóan kötik meg, azzal, hogy a szerződés időbeli hatálya kölcsönös akarattal meghosszabbítható.

Jelen szerződés hatályba lépésének napja 2009. augusztus 05., míg hatályának zárónapja 2019. augusztus 4.

XV. A Szerződés megszűnése

A jelen szerződés megszűnik a XIV. pontban meghatározott időtartam elteltével. A szerződés megszűnésével a Koncesszióba vevő az aktuális vagyonleltárt és közműnyilvántartást köteles átadni a Koncesszióba adónak.

A koncessziós szerződést a Koncesszióba adó 90 napos felmondási idővel felmondhatja:

- A gazdasági társaság a koncessziós szerződés megkötésétől, illetőleg a hatósági engedély visszavonásáról rendelkező, valamint a tevékenység gyakorlását megtiltó határozat közlésétől számított egy éven belül nem kap hatályos hatósági engedélyt a koncesszióköteles tevékenység folytatására.

15/17

Szerződésszegés esetén - amennyiben a Felek a szerződésszegés tárgyában fölmerült vitájukat nem tudják rendezni - a jogsérelem orvoslására történő felhívás kézhezvételétől számított 30 napos határidő eredménytelen elteltét követően a másik Fél a koncessziós szerződést 90 napos felmondási idővel tárgyév június 30. vagy december 31. határnapra jogosult felmondani.

A koncessziós szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. A vagyontárgyak átadás-átvételét gazdasági társaság a jelen szerződés megszűnését követő 30 napon belül köteles kezdeményezni a Koncesszióba adónál.

XVI. Viták rendezése

A Felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben köztük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket a méltányosság alapján megállapodással oldják meg.

Amennyiben a Felek közötti vita az első bekezdés szerint nem rendezhető, úgy az abban való állásfoglalást három tagú szakértői bizottságra bízzák, melynek egy-egy tagját a Koncesszióba adó és a Koncesszióba vevő, míg a harmadikat a két kijelölt szakértő együttesen jelöli ki.

E szakértői bizottság a vita eldöntésére ésszerű időn belül javaslatot

A szakértői bizottság nem minősül választott bíróságnak, eljárásának szabályait maga állapítja meg, javaslata a Felekre nem kötelező.

Amennyiben nem sikerül a vitát az előzőekben meghatározottak szerint rendezni, úgy a jelen szerződésből, vagy azzal összefüggésben annak megszegésével, megszűnésével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely vitában első fokon kizárólagos illetékességgel a Kaposvári Városi Bíróság, illetőleg - a pertárgyérték függvényében - a Somogy Megyei Bíróság jár el.

tehet.

16/17

XVII. A Szerződés érvényessége, hatályba lépése

A jelen szerződés érvényességi feltétele, hogy a szerződés aláírásához a Koncesszióba adó Önkormányzat Képviselőtestülete határozat formájában hozzájáruljon.

A jelen szerződés érvényesen azon a napon jön létre, amikor mindkét fél aláírásra jogosult képviselője érvényességi feltétel birtokában a szerződést aláírásával látja el. A hatálybalépés ideje 2009. augusztus 05.

Kelt: Kaposvár, 2009. augusztus 04.

17/17

 

Módósítás


KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS /. számú módosítása

amely létrejött egyrészt Simonfa Község Önkormányzat Képviselőtestülete

7474 Simonfa, Ady E. u. 1. (képviseli: Bodrog Gábor polgármester) továbbiakban: koncesszióba adó,

másrészt a KA VÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft. (7400 Kaposvár, Kossuth Lajos u. 1-9, cgj.: 14-09-308615, képviseli: Ift Miklós ügyvezető igazgató) továbbiakban: koncesszióba vevő

1.,   Koncesszióba adó és koncesszióba vevő közös megegyezéssel

Megállapodnak abban, hogy 2010. január 1. napjától a koncessziós szerződés

VI. 6.1. pontjában szabályozott koncessziós díjak (víz és csatornadíj vonatkozásában) mértéke 21-21.-Ft/m3+ÁFA.

A koncessziós szerződés egyéb pontjai változatlanok maradnak.

Kaposvár, 2010-01-21

 


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: