III. Gazdálkodási adatok / 3.2 Költségvetések, beszámolók 3.2.3 A költségvetés végrehajtása

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

SIMONFA

Szöveges beszámoló a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK

Az államháztartási törvényeknek megfelelően tájékoztatást adok az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás alakulásáról:

Önkormányzatunk a 2009. évi költségvetését 126. 550-e Ft bevétellel és kiadással fogadta el, melyet 142. 468 e - Ft-ra módosítottunk a 2009. évi zárszámadási rendeletben.

A működési és felhalmozási bevétel előirányzatonként saját hatáskörben módosításra került.

A működési bevétel 100 % -os teljesítést mutat.

A takarékos gazdálkodás érdekében a saját bevételek növelése ezen belül a helyi adó beszedése fontos célkitűzésünk, mely bevételi forrás 109%-os teljesítést mutat ebből, a magánszemélyek kommunális adója 1940e-Ft melyből 640e FT felhalmozási jellegű bevétel.

Az átengedett központi adók bevétele100%-ban teljesült, mely a tervnek megfelelően alakult.

Normatív állami hozzájárulások bevétele 110%-ban teljesült. A bevételi növekmény abból adódott, hogy önkormányzatunknál megkezdte működését a Falugondnoki hálózat és év közben le lett igényelve a szolgálat normatívája.

A normativ kötött felhasználásu támogatások bevétele191%-os teljesítést mutat. Ez a nagyfokú eltérés abból adódik, hogy Működésképtelen Önkormányzatok támogatása címen 2500e Ft-ot, Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő Önkormányzatok támogatása címen 10131 e Ft-ot kapott Önkormányzatunk így nem kellet igénybe venni a likviditási hitelt.

Központosított támogatás jogcímen belül a köztisztviselők és közalkalmazottak bértámogatása, a nyári étkeztetés, a mozgáskorlátozott támogatás, a közműtámogatás szerepel.

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz jogcím tartalmazza a tartósan munkanélküliek rendszeres szociális segélyét, a rendelkezésre állási támogatást, ápolási díjat, a lakásfenntartási támogatást..

Alapvető és kötelező feladatainkat (Körjegyzőség, Óvoda, Védőnő) társulás formájában látjuk el. A támogatás értékű működési bevétel 118%-ban teljesült, mely a 2009. évi Európai Uniós választásra kapott pénzeszközt is tartalmazza.

Többcélú kistérségi társulástól az óvoda működéséhez kapcsolódóan részesülünk normatívában, valamint a mozgó könyvtári feladatokra kapunk támogatást melynek összege: 4. 678 e Ft.

Önkormányzatunk a közmunka keretén belül 3. 386 e Ft támogatást kapott, amit a célnak megfelelően fel is használt.

-2-

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Önkormányzatunk 2008-ban pályázatot nyújtott be a Dózsa György utcai járda felújítására, TEKI támogatás címén az elnyert pályázatösszegét 1. 774 e Ft-ot kaptuk meg.

A zselici Vadvirág Óvoda infrastrukturális fejlesztésére 11. 130 e FT felhalmozási célú pénzeszközt kaptunk.

A zselici Vadvirág Óvoda eszközbeszerzésre 500 e Ft-ot támogatást nyert

Az MVH segítségével a falugondnoki busz megvásárlása is sikeres volt, a támogatási összeg 8. 882 e Ft, valamint 1. 232 e Ft hitel.

A többi bevétel egyéb felhalmozási jellegű bevételből adódik.

MÜKÖDÉSI KIADÁSOK

A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadása a tervnek megfelelően 98 % -ban teljesült.

Dologi kiadás is a tervnek megfelelően alakult, az előirányzaton belül módosításokra került sor, de ez a fő összeget nem változtatta.

A zselici vadvirág Óvodába eszközbeszerzés címén kapott támogatást az óvoda 500e Ft értékben melyet a célnak megfelelően fel is használtunk.

A szociális juttatás címen önkormányzatunk rendszeres szociális segélyt, ápolási díjat, közlekedési támogatást, egyszeri átmeneti segélyt, temetési segélyt, egyszeri kiegészítő családi támogatást, lakásfenntartási támogatást folyósított az önkormányzatunk területén élő rászoruló lakosok részére. Természetbeni támogatáskén gyermekek nyári étkeztetését, valamint az óvodában iskolatejet biztosított, szociális étkeztetés címén támogatást biztosított a rászorulóknak.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

A költségvetés elkészítésekor a helyi fejlesztési igényeket vettük figyelembe, és az esetleges pályázati lehetőségeket.

Beruházásaink közt megvalósult a falugondnoki busz megvásárlása.

A zselici Vadvirág Óvoda tetőszerkezete, és a nyílászárok cseréje valósulhatott meg.

Az Óvoda részére ételszállítás miatt egy utánfutót vásárolt az Önkormányzat.

Felhalmozási célú pénzeszközként 850 e Ft-ot kellett átadni a szennyvízközmű beruházás részére.

Önkormányzatunk folyószámlahitel felvételére kényszerült 2008 évben melyet 2009 évben sikerült törleszteni a hitelintézet felé ez 4. 364-E Ft-ot tett ki.

-3-

Önkormányzatunk bevételei és kiadásai összeségében az eredeti tervhez képest 113 % -ban a módosított tervhez 100%-ban teljesült.

Önkormányzatunk hatékony feladatok ellátására törekszik és a takarékos gazdálkodásra.

Simonfa, 2010. 02. 12

Bodrog Gábor

Polgármester


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: