II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.3 Közszolgáltatások

Folyékony hulladékkezelés

Az önkormányzatnál jelenleg a HBP SPED Kft. Sántos, Magyar u. 4. sz. vállalkozó végzi a folyékony hulladék közszolgáltatást 2021.12.31-ig.

A közszolgáltatás díját a testület rendelettel állapítja meg

 

Ivóvízdíjról

Üzemeltető: KAVIZ Kft.

Kaposvár, Guba S. u. 87. Tel: 82-411-515

Kommunális szemétszállításról

A Kommunális szemétszállítást Baté községben  Kaposvári Várogazdálkodási Zrt. végzi.

 

 

Közszolgáltatások felsorolása - közfeladatok ellátása

Baté Községi  Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról/közszolgáltatásokról különösen és az önkormányzat az alábbiak szerint intézkedik ezekről:

1. településfejlesztés, településrendezés

     - 5/2003./IV.16./      Baté helyi építésügyi szabályzatáról

-          12/2018. (IX.24.) a településkép védelméről

-          13/2018. (X.31.) kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről

-          8/2017. (VII.28.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

2. településüzemeltetés

2.1. köztemetők fenntartás

  - önállóan tartja fenn a temetőt a rendeletében foglaltak szerint

-          8/2000 (X.12.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről 

2.2. közvilágítás:

   - 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

-          Biztosítja a település a közvilágítás fenntartását az E_on- szerződés keretében. 

2.3. helyi közutak és közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása:

Helyi közutak és közterületeket fenntartja önállóan közfoglakoztatással, saját foglakoztatással és állami támogatásokból, pályázatokból.

-          10/2013. (IX.16.) a közterület filmforgatás célú igénybevételéről

-          11/2013. (XI.14.) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól 

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

- Önkormányzat a közterületeit saját maga nevezi el és a tulajdonában álló közintézményt is – jelenleg batéi Szivárvány Tagóvoda- amely társulásban működik.

-            9/2014. (IX.22.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások:

- A háziorvosi alapellátást a Lone Medic Kft-vel biztosítja batéi helyi orvosi rendelőben a Kft-vel kötött szerződés keretében Fonó és Kaposkeresztúr önkormányzattal közösen. Továbbá 1 fő védőnőt foglalkoztat OEP finanszírozásból.  Az alapellátásokat a rendeletben foglaltak alapján biztosítja.

- 10/2016. ( XII.20.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

 5. környezet-egészségügy

-  1/2018. (I.31.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

- 1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 

6. óvodai ellátás

- Óvodai ellátást helyben fenntarott óvoda működtetésével a Kaposmenti Óvodafenntartó Társulásban (Mosdós, Kaposkeresztúr Önkormányzatokkal közösen biztosítja Mosdósi Mackóvár Óvoda batéi Szivárvány Tagóvodájában, az éves költségvetési rendeletében meghatározott finanszírozással és állami támogatással.

-       2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

  -  Az önkormányzat a rendelete alapján közösségi színtereket tart fenn önállóan és együttműködik helyi egyesületekkel.

 - 8/2018. (V.31.) az önkormányzat közművelődési feladatairól 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

     -    A szociális rendeletében foglaltak szerint biztosítja és a SZMSZ-ben foglaltak szerint társulásban az Igal és Alapszolgáltatási Központ fenntartásában a gyermekjóléti szolgáltatást. 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg

-          Igal központú Alapszolgáltatási Központban biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Helyben idősek nappali ellátása szolgáltatást is fenn tartja a társulás keretében. A Társulást az éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel finanszírozza és állami támogatásból.

-          6/2021. (V. 21.)  Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

-          9 /2017. (VIII.31.) az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíjáról

-           2/2020 (III.5.) A falugondnoki szolgálatról 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás

- vagyonrendeletében szabályozza a vagyonbérbeadását, jelenleg szolgálti lakással nem rendelkezik,

-  10/2012. (IV.26.) Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

       - szociális rendelet alapján szükség esetén 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

   - 3/2011 (III.11.) Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

-     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        helyi közfoglalkoztatás  állami támogatással  intézkedik a település tisztaság és a helyi közutak, árkok rendben tartásáról 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

-        2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        13/2014. (XI.28.) a helyi adókról 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

 - mozgóárusítást a rendeletében foglaltak szerint biztosítja 

- 11/2013. (XI.14.) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól    

15. sport, ifjúsági ügyek

 -  Sportcentrumot tart fenn az önkormányzat a helyi egyesülettel közreműködve.

-  7/2016. (VIII.9) a pihenőparkok és játszóterek létesítéséről, használati rendjéről 

16. nemzetiségi ügyek

   -     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

-           a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal és roma egyesülettel együttműködik és együttműködési megállapodást köt. (Szmsz melléklete)

-          12/2019 (XI.22.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

   -       támogatja a helyi polgárőregyesületet a feladatok ellátásában együttműködik, éves költségvetési rendeletében támogatás biztosít 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

    -   1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

-            2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

- falugondoki szolgálatot tart fenn 

19. hulladékgazdálkodás

-  A rendeletében foglaltak szerint ellátja a hulladékgazdálkodás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár keretében, a társulás fenntartását éves tagdíj fizetésével támogatja az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint.

-  1/2018. (I.31.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról     

20. távhőszolgáltatás- nem biztosít 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül:

-         2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

-        Az egészséges ivóvizet a településen a KAVIZ Kft. szolgáltatja.

-          Háztartási szennyvízszállítást a HBP Kft. közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja a rendelet alapján.

-          1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról 

Az önkormányzatok  az alábbi hatályos egységes szerkezetű rendeletei szerint gondoskodik a település lakosságának ellátásáról a kötelező és önként vállalt feladatairól és a közszolgáltatások biztosításáról  a rendeletek megtalálhatóak: https://or.njt.hu/onkorm honlapon Somogy megye- Baté település kiválasztásánál:

1.      5/2003./IV.16./      Baté helyi építésügyi szabályzatáról

2.      3/2011 (III.11.) Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

3.      8/2000 (X.12.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről

4.      7/2012. (IV.24.) A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló

5.      10/2012. (IV.26.) Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

6.      10/2013. (IX.16.) a közterület filmforgatás célú igénybevételéről

7.      11/2013. (XI.14.) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól

8.      1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

9.      6/2014. (VIII.22.) A helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

10.  7/2014.(VIII.22.) Baté község saját halottjává nyilvánításról, a kegyeleti gondoskodás szabályairól

11.   9/2014. (IX.22.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

12.   10/2014. (X.6.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról

13.  13/2014. (XI.28.) a helyi adókról

14.  7/2015. (VIII.5.) az Önkormányzat jelképeiről

15.  7/2016. (VIII.9) a pihenőparkok és játszóterek létesítéséről, használati rendjéről

16.   10/2016. ( XII.20.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

17.   6/2017.( IV.28.) hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

18.   8/2017. (VII.28.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

19.  9/2017. (VIII.31.) az általános iskolás korúak tanulmányi ösztöndíjáról

20.   1/2018. (I.31.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

21.  8/2018. (V.31.) az önkormányzat közművelődési feladatairól

22.  12/2018. (IX.24.) a településkép védelméről

23.   13/2018. (X.31.) kedvezményes építési telek vásárlásának feltételeiről

24.  12/2019 (XI.22.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25.   13/2019 (XI.22.)  a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

26.   2/2020 (III.5.) A falugondnoki szolgálatról

27.   1/2021 (I.20.)  a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről

28.   4/2021 (II.16.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

29.   5/2021. (V. 20.)  Baté Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

30.   6/2021. (V. 21.)  Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: