II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / 2.6 Döntéshozatal, ülések 2.6.1 A testületi szerv

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

 14. § Szerzezeti és működési szabályzatból

 

Előterjesztések

 

(1) Előterjesztésnek minősül a munkatervbe felvett és új napirenden kívüli anyagok, a képviselő-testület által előzetesen javasolt rendelet és határozattervezet, beszámoló és tájékoztató.

 

(2) A testületi ülésre az előterjesztés írásban vagy szóban kerül benyújtásra.  Az előterjesztést a napirendi pont előadója készíti el, és ő terjeszti a testület elé.

 

(3)  Kötelezően írásos előterjesztést kell készíteni az alábbi ügyekben:

a) rendelet-tervezet,

b) szervezet kialakítása, intézmény alapítása, átszervezés, megszüntetés,

c) helyi népszavazás, népi kezdeményezés kiírása,

d) gazdasági program, költségvetés meghatározása, költségvetési beszámoló,

e) településrendezési tervek jóváhagyásával kapcsolatos ügyek,

f) valamennyi önkormányzati vállalkozással kapcsolatos ügyek,

g) társulások létrehozása, csatlakozás, kilépés,

h) intézmény alapítása, megszűnés, átszervezés.

i)  Polgári törvénykönyvből eredő jogügyletekkel kapcsolatos ügyek.

 

(4) A képviselő-testületi ülésre a előterjesztést tehet a napirendi pont előadóját kívül bármely képviselő, jegyző, helyi civil szervezet vezetője. Az írásban beterjesztett előterjesztés tárgyalásáról a napirendi pontok elfogadásával együtt dönt a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel. 

 

(5) Az írásbeli előterjesztést legkésőbb a testületi ülést megelőző legalább 4 nappal előtte  a jegyzőhöz eljuttatni, aki a jogszabályi észrevételt megteszi és a postázásról gondoskodik.  

 

(6) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően szóbeli előterjesztést a polgármester engedélyezhet.

 

(7) Írásos előterjesztés tartalmazza tárgyalandó téma bemutatását és határozati javaslatot, és a jegyző  észrevételét.

 

A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)

postacím: 7258 Baté Fő u. 7.

levélcím: bate@bate.hu

 

Lakossági fórumok

 

40. §

 

(1)  A képviselő-testület lakossági fórumok szervezésével teremt lehetőséget az állampolgárok és közösségeik számára a helyi közügyekben való részvételre.

 

(2) Fontosabb lakossági fórumok:

a)         utcagyűlés,

b)         társadalmi szervezetek rendezvényei,

c)         közmeghallgatás,

d)        állampolgári közösségek rendezvényei,

e)         civil szerveződések rendezvényei.

 

(3) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgykörben, a jelentősebb döntések sokoldalú előkészítése érdekében, az állampolgárok és a társadalmi szerveződések közvetlen tájékoztatása céljából helyi fórumot hívhat össze, amelyről emlékeztetőt készít a [1]jegyző megbízottja.

41. §

 

Közmeghallgatás

 

(1)  A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben közmeghallgatást tart.

 

(2) A közmeghallgatás  szabályai:

a)         a közmeghallgatás alkalmával az állampolgárok és a településen működő társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések képviselői közérdekű ügyben a képviselő-testülethez , egyes települési képviselőkhöz, polgármesterhez, alpolgármesterhez, jegyzőhöz, intézményvezetőkhöz kérdéseket intézhetnek, illetőleg közérdekű javaslatokat tehetnek,

b)         a közmeghallgatás helyéről, idejéről,  a napirendekről az önkormányzat hirdetőtábláin, tájékoztatja  a lakosságot a polgármester,

c)         a közmeghallgatást a polgármester vezeti,

d)        a közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyre értelemszerűen vonatkoznak a képviselő-testület jegyzőkönyvére irányadó szabályok, a jegyzőkönyv elkészítéséről a [2]jegyző gondoskodik.

 

(3) A közmeghallgatáson felmerült bonyolult ügy kivizsgálásával a képviselő-testület megbízza a polgármestert vagy a tárgy szerint érdekelteket, ha szükséges az ügy vizsgálatára alkalmi bizottságot is létrehozhat.

 

(4) A közmeghallgatáson a polgármester beszámol az előző évi költségvetésről teljesítéséről, az évi költségvetési irányszámokról, önkormányzati adók alakulásáról, településfejlesztési elképzelésekről, önkormányzati vagyon helyzetéről.[1] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.

[2] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai

Döntések, döntéshozatal

 

21. §

 

 

(1) [1] A képviselő-testület minősített többségű döntése  - minimum 3 fő  egybehangzó szavazata - szükséges az Mötv.-ben foglalt eseteken kívül az alább felsorolt esetekben :

a)   munkaterv és gazdasági program elfogadásához,

b)  önkormányzat vagyonával, tulajdonával való rendelkezéshez,

c)  titkos szavazás elrendelésére,

d)  képviselő-testület hatáskörének meghatározásához,

e)  képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlásához,

f)   polgármester elleni kereset benyújtásához.

g)  hitelfelvételhez,

h)  helyi népszavazás kiírásához.

 

(2) A képviselő-testület döntései :

a)      határozat

aa) normatív határozat

ab) önkormányzati hatósági határozat

ac) egyéb határozatok számozott határozat nélküli,  tudomásulvétel vagy egyetértés.

b)    rendelet

 

22. §

 

(1) A képviselő-testület jegyzőkönyvi rögzítéssel, alakszerű  és számozott határozat nélkül dönt:

a)         napirend meghatározásáról,

b)         ügyrendi kérdésekről,

c)        jegyzőkönyv hitelesítő személyéről,

d)        képviselői felvilágosítás kérésről,

e)         kérdésre adott válasz elfogadásáról,

f)         tájékoztató anyagokról,

g)         határozati javaslat vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett javaslat,

kiegészítő, módosító indítványok esetén.

 

 

(2) A képviselő-testület határozatait külön-külön, naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint:

a)      határozat sorszáma arab számmal

b)      az elfogadásának évét arab számmal, hónapját római számmal, napját arab számmal

c)      Baté Önkormányzat  Kt. határozata megjelölést

d)       normatív határozat esetében a határozat tárgya

(pl:  1/2011.(IV.18.) Baté Önkormányzat Kt. határozata

az Önkormányzat 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadásáról)

 

(3) A képviselő-testületi határozatokról a [2]jegyző nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

a)                  a határozat tárgyát és számát,

b)                 határozat tömör kivonatát,

c)                  végrehajtás határidejét és felelősét.

 

(4) Az együttes testületi ülésen minden képviselő-testület külön határozatot hoz, a határozatszáma mindig a soron következő.

 

(5) A határozatokról készült kivonatot a [3]jegyző megküldi a végrehajtásért felelős személyeknek, vagy szerveknek.

 

23. §

 

Önkormányzati rendeletalkotás

 

(1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezheti:

a)                  helyi képviselők,

b)                 képviselő-testület bizottsága,

c)                  polgármester,

d)                 [4]jegyző,

e)                  községi, társadalmi,  érdekképviseleti, civil szervezet képviselője,

f)                  mindazok a központi szervek, amelyeknek az [5]Mötv.  értelmében a helyi önkormányzattal kapcsolatos feladatai és hatáskörei vannak.

 

(2) A rendelet alkotásának kezdeményezését a polgármesternél kell benyújtani. A körjegyző a törvényességi szempontok alapulvételével előzetes állást foglal, szükség szerint intézkedik a tervezet előkészítéséről. A polgármester a tervezetet a testületnek benyújtja  a következő testületi ülésre .

 

(3) Az önkormányzati rendelet előkészítése során  előzetes hatásvizsgálatot kell tartani a jogalkotásról szóló törvényben meghatározott szempontok szerint. Az előkészítésbe a képviselő-testület bizottsága, szakértő is bevonható.

 

(4) A rendelet hiteles, végleges szövegét a [6]jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a körjegyző írja alá.

 

24. §

 

(1) Az önkormányzati rendeleteket külön-külön - a naptári év elejétől kezdődően - folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következő szerint:

a)      a képviselő-testület megnevezését,

b)      rendelet sorszámát arab számmal,

c)      a  rendelet kihirdetésének idejét zárójelben,  évet arab számmal, a  hónapot római, a napot arab számmal

d)     önkormányzati rendelete  kifejezést

e)      a rendelet címét

(pl: Baté Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011.(IV.10)

önkormányzati rendelete A helyi adókról)

 

(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetésének helyben szokásos módja: az önkormányzat székhelyének belső hirdetőtáblájára történő kifüggesztés. Az önkormányzati rendeletet az önkormányzat honlapján is közre kell tenni, legkésőbb a kihirdetést követő 15 napon belül. Az önkormányzati rendelet kivonatát az önkormányzat hírlevelében is meg kell jelentetni a kihirdetését követő megjelenési számban.

 

(3) Az önkormányzati rendeletből egy példányt a [7]Hivatalban, egyet a polgármesternél kell elhelyezni. A rendeletet alkalmazása szempontjából meg kell küldeni az érintett szerveknek.

 

(4) A rendelet kihirdetéséről, nyilvántartásáról, folyamatos karbantartásáról a [8]jegyző gondoskodik. Szükség esetén kezdeményezi a rendeletek módosítását, hatályon kívül helyezését. A hatályos rendeletek jegyzékét a  2. függelék tartalmazza.

 

(5) A hatályos rendeletekről készült nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a)                  rendelet tárgyát, számát, címét,

b)                 meghozatalának és kihirdetésének idejét,

c)                  módosító és kiegészítő rendelet számát és idejét,

d)                 hatályon kívül helyező rendelet számát és idejét.

 

(6)  A [9]jegyző szükség szerint, de legalább évente gondoskodik a hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról.  A jegyző kétévente a rendeletek utóvizsgálatát elvégzi és ennek eredményeiről előterjesztést készít a testület számára.

 

25. §

 

A jegyzőkönyv

 

(1) [10] A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely az Mötv.-ben meghatározottak tartalmai elemeiken túl  tartalmazza:

a)      külön kérésre a szószerinti hozzászólást,

b)      a polgármester, jegyző és a jegyzőkönyv hitelesítő aláírását.

 

(2)  A jegyzőkönyv elkészítéséről a [11]jegyző  gondoskodik. A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, egyik példány a hivatalban található, egy példány a törvényességi ellenőrzésre kerül megküldésre, egy példányt a polgármester kezel.  A jegyzőkönyveket legkésőbb az ülést követő 15-ik napig az önkormányzat honlapján is nyilvánosságra kell hozni.

 

(3) A jegyzőkönyv mindegyik példányához mellékelni kell a jelenléti ívet, meghívót, az írásos előterjesztéseket, az elfogadott rendeletet, az írásban benyújtott hozzászólásokat.

 

(4) A nyilvános ülésről és a zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, amit külön is kell kezelni.

 

(5) A zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe a képviselő-testület tagjai, a [12]jegyző  továbbá az érintett és a szakértő, valamint a jegyző által kijelölt jegyzőkönyv-vezető  tekinthet be.

 

(6) Az állampolgárok hivatali időben betekinthetnek a nyílt ülés jegyzőkönyvébe egy ügyintéző jelenlétében.

 

26. §

 

Jegyzőkönyv hitelesítése

 

(1)   A polgármester a testületi ülésen készült jegyzőkönyv hitelesítésére,  a képviselő-testületi ülésen jelenlévő képviselők közül mindig más-más képviselőt jelöl ki.

 

(2)   A jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról a képviselők egyszerű többséggel, alakszerű, számozott határozat nélkül döntenek.

 

(3)   A jegyzőkönyv hitelesítő a testületi ülések jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül aláírásával hitelesíti.

 [1] Módosította az első mondatot az 1/2013. (I.18.) R.

[2] Módosított az elnevezést az 1/2013. (I.18.) r.

[3] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) r.

[4] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.

[5] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.

[6] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.

[7] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R

[8] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.

[9] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) r.

[10] Módosította az 1/2013. (I.18.) R.

[11] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.

[12] Módosította az elnevezést az 1/2013. (I.18.) R.


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: