II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.3 Közszolgáltatások

Folyékony hulladék kezelése

Az önkormányzatnál jelenleg a HBP SPED Kft. Sántos, Magyar u. 4. sz. vállalkozó végzi a folyékony hulladék közszolgáltatást 2021.12.31-ig.

A közszolgáltatás díját a testület rendelettel állapítja meg

Ivóvíz szolgáltatás

Üzemeltető: KAVIZ Kft.

Kaposvár, Guba S. u. 87. Tel: 82-411-515

Kommunális és szelektív hulladékszállítás

A Kommunális és szelektív hulladékszállítást Mosdós községben a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi.

Címe: Kaposvár, Áchim A. u. 2. tel. 82-310-000

Közszolgáltatások felsorolása - közfeladatok ellátása

Mosdós Községi Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról/közszolgáltatásokról különösen és az önkormányzat az alábbiak szerint intézkedik ezekről:

 

1. településfejlesztés, településrendezés

  3/2005. (III.09.) Mosdós község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
12/2017 (XII.29.) a településkép védelméről
8/2017 (VII.17.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
 

2. településüzemeltetés

2.1. köztemetők fenntartás

  - önállóan tartja fenn a temetőt a rendeletében foglaltak szerint

14/2013. (XII.23.) A temetőkről és a temetkezésről
 

2.2. közvilágítás:

   - 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

Biztosítja a település a közvilágítás fenntartását az E_on- szerződés keretében.
 

2.3. helyi közutak és közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása:

Helyi közutak és közterületeket fenntartja önállóan közfoglakoztatással, saját foglakoztatással és állami támogatásokból, pályázatokból.

9/2013. (IX.18.) a közterület filmforgatás célú igénybevételéről
7/2011. (III.23.) a közterület használat szabályairól és díjairól

 
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

- Önkormányzat a közterületeit saját maga nevezi el és a tulajdonában álló közintézményt is – jelenleg Mosdósi Mackóvár Óvoda- amely társulásban működik.

  - 5/2014 (IX.29.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

 

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások:

- A háziorvosi alapellátást a Brachna Kft-vel biztosítja a Mosdósi helyi orvosi rendelőben a Kft-vel kötött szerződés keretében Kercseliget önkormányzattal közösen. Továbbá 1 fő védőnőt foglalkoztat OEP finanszírozásból.  Az alapellátásokat a rendeletben foglaltak alapján biztosítja.

- 11/2016 (XII.20.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

 

5. környezet-egészségügy

-  1/2018 (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

- 1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 

 

6. óvodai ellátás

- Óvodai ellátást helyben fenntartott óvoda működtetésével a Kaposmenti Óvodafenntartó Társulásban (Baté, Kaposkeresztúr Önkormányzatokkal közösen biztosítja Mosdósi Mackóvár Óvodában, az éves költségvetési rendeletében meghatározott finanszírozással és állami támogatással.

-       2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

  -  Az önkormányzat a rendelete alapján közösségi színtereket tart fenn önállóan és együttműködik helyi egyesületekkel.

 - 5/2018 (VI.29.) az önkormányzat közművelődési feladatairól

 

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

     -    A szociális rendeletében foglaltak szerint biztosítja és a SZMSZ-ben foglaltak szerint társulásban az Igal és Alapszolgáltatási Központ fenntartásában a gyermekjóléti szolgáltatást.

 

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg

Igal központú Alapszolgáltatási Központban biztosítja a szociális étkeztetést, nappali ellátást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Helyben idősek nappali ellátása szolgáltatást is fenn tartja a társulás keretében. A Társulást az éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel finanszírozza és állami támogatásból.
8/2021. (V. 28.)  Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
4/2021. (II.16.) A falugondnoki szolgálatról
 

9. lakás- és helyiséggazdálkodás

- vagyonrendeletében szabályozza a vagyonbérbeadását, szolgálati lakásban a háziorvos lakik,

-  8/2012 (IV.25.) Az önkormányzat vagyonáról

- 12/2005. (XII.01.) Az önk.tulajdonában lévő önk. lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

 

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

       - szociális rendelet alapján szükség esetén

 

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

   - 5/2009. ( IV. 16.) Környezetvédelmi Alapról

 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

-     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        helyi közfoglalkoztatás  állami támogatással  intézkedik a település tisztaság és a helyi közutak, árkok rendben tartásáról

 

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

-        2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        9/2015 (XI.20.) a helyi adókról

-  9/2016 (XI.30.) a földadóról

 

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

 - mozgóárusítást a rendeletében foglaltak szerint biztosítja 

7/2011. (III.23.) a közterület használat szabályairól és díjairól
    

15. sport, ifjúsági ügyek

 -  Sportcentrumot tart fenn az önkormányzat

 

16. nemzetiségi ügyek

   -     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 a helyi roma nemzetiségi önkormányzattal és roma egyesülettel együttműködik és együttműködési megállapodást köt. (Szmsz melléklete)
10/2019 (XI.21.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

   -       a településen polgárőrség nem működik

 

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

    -   1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

  2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
- falugondoki szolgálatot tart fenn

 

19. hulladékgazdálkodás

-  A rendeletében foglaltak szerint ellátja a hulladékgazdálkodás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár keretében, a társulás fenntartását éves tagdíj fizetésével támogatja az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint.

-  1/2018 (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

     

20. távhőszolgáltatás- nem biztosít

 

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül:

-         2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

-        Az egészséges ivóvizet a településen a KAVIZ Kft. szolgáltatja.

Háztartási szennyvízszállítást a HBP Kft. közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja a rendelet alapján.
1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
 

Az önkormányzatok  az alábbi hatályos egységes szerkezetű rendeletei szerint gondoskodik a település lakosságának ellátásáról a kötelező és önként vállalt feladatairól és a közszolgáltatások biztosításáról  a rendeletek megtalálhatóak: https://or.njt.hu/onkorm honlapon Somogy megye- Mosdós település kiválasztásánál:

 3/2005. (III.09.) Mosdós község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
5/2009. ( IV. 16.) Környezetvédelmi Alapról
14/2013. (XII.23.) A temetőkről és a temetkezésről
2/2013. (I.18.) A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról szóló
8/2012 (IV.25.) Az önkormányzat vagyonáról
12/2005. (XII.01.) Az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről
9/2013. (IX.18.) a közterület filmforgatás célú igénybevételéről
7/2011. (III.23.) a közterület használat szabályairól és díjairól
1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
5/2014 (IX.29.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól
 6/2014. (IX.29.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról
9/2015 (XI.20.) a helyi adókról
9/2016 (XI.30.) a földadóról
10/1997. (VIII.12.) Mosdós Község címeréről, zászlójáról, pecsétjéről és díszpolgári cím Adományozásáról
11/2016 (XII.20.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
 4/2017.( V.2.) hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól
8/2017 (VII.17.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
 1/2018 (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról
5/2018. (VI.29.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
12/2017 (XII.29.) a településkép védelméről
10/2019 (XI.21.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 9/2010 (XII.16.)  a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 4/2021 (II.16.) A falugondnoki szolgálatról
 1/2021 (I.20.)  a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről
 3/2021 (II.15.) az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
 7/2021. (V. 20.)  Baté Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról
 8/2021. (V. 28.)  Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

 


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: