II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok / 2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 2.7.2 Koncepciók, tervezetek, javaslatok

Ciklusprogram 2010-2014.

Kaposszekcső Község Önkormányzatának 2010 – 2014 ciklusra szóló munkaprogramja

 

Helyzetértékelés

 

Kaposszekcső községben ez elmúlt időszakban a lakosság minőségi életszínvonalát megalapozó közművek kialakítása, valamint néhány komfortnövelő beruházás megtörtént. Az Ötv. szerint az önkormányzati alapfeladatok közé sorolt szolgáltatásokat a település megfelelő szinten nyújtja, azokon folyamatosan javít.

A helyben működtetett intézmények jó vagy kiemelkedő szinten működnek, felszereltségük folyamatosan bővül. Több ellátást a település határait meghaladóan, környező településekre is kiterjedően, társulásos formában lát el az önkormányzat. Kistérségi kapcsolatai megfelelőek, megyehatáron is túlmutatóak.

A lakosság korösszetétele megfelelő, száma stagnál. A munkanélküliség aránya – bár a megyei átlag alatti szinten – de emelkedő arányt mutat. Az önkormányzat is tevékenyen vett részt a közmunkaprogramokban és a közcélú foglalkoztatás terén az un. RAT-ban részesülők folyamatos foglalkoztatásában. 2011-től teljesen átalakul a közfoglalkoztatás rendszere, az eljárási rend részletei egyelőre nem ismertek, de a továbbiakban is jelentős munkaadó kíván lenni önkormányzatunk.

A települési közhangulat jó, nincsenek kiélezett társadalmi konfliktusok, a környékre kiterjedő vonzó hatással rendelkezik, jelentős számúak a betelepülések. Javuló tendenciát mutat az önkormányzat és a Liget lakótelep kapcsolata, a megfelelő kapcsolattartó és szervezőkészséggel rendelkező ember megtalálása sokat lendített ez ügyben.

A költségvetés – takarékos gazdálkodás mellett – minden évben lehetőséget teremtett a működtetés mellett fejlesztésére is. Számos nagy beruházás valósult meg, illetve van folyamatban, amely jelentős kihatással járt a helyi életszínvonal javulására, közszolgáltatás bővülésére. Az önkormányzati vagyonállomány számottevően nőtt.

Az önkormányzat ciklusi prioritásai

 

A jövőben is meg kell őrizni a stabil gazdálkodást. Ennek érdekében az állami támogatások kiegészítésére növelni kell a saját bevételek összegét. Ennek forrása egyrészt a helyi adó bevételek növelése, másrészt a pályázati lehetőségek és az egyéb támogatási források még fokozottabb kihasználása.

Az alapvető kommunális szolgáltatások közül a „megfelelőnek” értékeltek minőségének javítása, a települési életszínvonal és a társadalmi közérzet fejlesztése, valamint a település megjelenés javítása legyen a következő négy év munkájának meghatározója. Működésünk során figyelembe kell venni a környezetvédelmet, a hatékony energiagazdálkodás szempontjait.

A foglalkoztatotti állomány ( közalkalmazottak, köztisztviselők ) részére stabil alapon álló intézményben történő alkalmazást, folyamatos továbbképzést biztosító munkahelyet kell a továbbiakban is működtetni. Törekedni kell a személyi állomány minőségi szempontok szerinti kiválasztására, megtartására.

A konkrét fejlesztések időbeli ütemezése

 

1. A négy év folyamatos feladatai :

-       az Ipari Park teljes betelepítésének elérése érdekében a menedzselés külső és belső erőforrásainak kihasználása, a DIP közművesítettségének folyamatos fejlesztése, az Nkft. munkájában való tevékeny részvétel.

-       a Kapos Innovációs Transzfer Központ Nkft. működési lehetőségeinek átgondolása, különös tekintettel a jogelőd kht. végelszámolásának alakulására : a gazdasági, kulturális, oktatási szempontú kihasználás alapja az nkft. szervezési feladataiban való tevékeny és folyamatos közreműködés, esetleges vezetőváltás, vagy teljes felszámolás.

-       nemzetközi kapcsolataink fejlesztése, a hagyományőrzés, a gazdasági és a kulturális együttműködések hármas pillérén alapulva, a lakosság egyre szélesebb rétegeinek, kiemelten a diákoknak a bevonásával.

-       a település lakosság összetartozás-tudatának erősítése – a német kisebbségi önkormányzat bevonásával – hagyományteremtő kulturális rendezvények szervezésével ( a Pünkösdi fesztivál, a nyugdíjas találkozó, a Márton napi rendezvény, az adventi kirakodóvásár, a karácsonyi hangverseny, a Krampampuli Buli, stb. megőrzésével ), továbbra is különös tekintettel a Liget lakótelepi lakosság integrálására, fokozottabb bevonására.

-       a község civil szervezeteinek rendszeres támogatása, szoros kapcsolattartás és együttműködés a településszintű programok szervezésébe, a fiatalok integrációjának segítése, szervezése sport és kulturális témakörökben egyaránt.

-       a helyi média ( Kaposszekcsői Körkép/Kistérségi Krónikás, Képújság, weboldal ) folyamatos karbantartása és fejlesztése, arculatának átalakítása.

2. 2011 – 2012.években

-       Beruházás

 • Liget lakótelepi út tulajdoni rendezése, felújítása
 • Óvodai kertrendezés, játszótér kialakítás
 • Iskolai udvarrendezés ( térburkolat, sportpálya műfüves borítása )
 • Közösségi Ház melletti sportpálya burkolattal, világítással ellátása, raktárhelyiség létesítése, ivókút felszerelése
 • Kossuth utca burkolatjavítása
 • Orvosi rendelő melletti ingatlan parkolóvá-parkká alakítása, őstermelői árusítóhely kialakítása
 • Meglévő kerékpárút közvilágítással történő ellátása, Kaposszekcső-Csikóstőttős összekötő kerékpárút kialakítása

-       Települési kommunális feladatok

 • Temetői ellátás minőségének javítása – temető bekerítése
 • Járdák minőségi felújítása ( lehetséges kerékpárúttá minősítés szem előtt tartásával)
 • Csapadékvíz elvezető árkok tisztítása, felújítása
 • Településkép javítás érdekében a központi tér hangsúlyos fejlesztése ( közterületi besorolás változtatás, elnevezés )

3. 2013 – 2014. években

-       Beruházás

 • Táncsics u. 32. sz. ingatlan Civilházzá alakítása
 • Orvosi rendelő akadálymentesítése
 • Kaposszekcsői Általános Iskola régi szárnyának és az óvoda épületének teljes rekonstrukciója
 • Falumúzeum kialakítása
 • Liget lakótelepen óvoda/családi napközi kialakítása
 • Óvodai fejlesztés ( bútorok, játékok )
 • Petőfi - Kossuth utca kerékpárút építés
 • Rekreációs park kialakítása a Liget ltp. 1. sz. ingatlan előtt
 • Sportcsarnok komplex felújítása ( tető, nyílászárók )

-       Települési kommunális feladatok

 • Önkormányzati ingatlanok energia-hatékony átalakítása ( fűtés – világítás )
 • Új építési telkek kialakítása, értékesítése
 • Az önkormányzati közutak, járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartása, felújítása
 • Az önkormányzat kezelésében lévő közutak padkázása, burkolatuk felújítása
 • A község esztétikai képének javítása parkosítással

Kaposszekcső, 2011. január 31

                                               Csapó Gyuláné polgármester


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: