II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.3 Közszolgáltatások

Kommunális, szilárd hulladékokról

Szemétszállítást a Kaposvári Városgazdálkodási Rt. végzi. A lakosság részére a közszolgáltatás ingyenes.

Közszolgáltatások felsorolása - közfeladatok ellátása

Kaposkeresztúr Községi  Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról/közszolgáltatásokról különösen és az önkormányzat az alábbiak szerint intézkedik ezekről:

 1. településfejlesztés, településrendezés

     -      192004./IX.7./  A helyi építési szabályzatról

-          9/2018. (IX.24.) a településkép védelméről

-          2/2017. (III.24.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 2. településüzemeltetés

2.1. köztemetők fenntartás

  - önállóan tartja fenn a temetőt a rendeletében foglaltak szerint

-          14/2013 (XII.21.)  a temetők használatának rendjéről

 2.2. közvilágítás:

   - 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

-          Biztosítja a település a közvilágítás fenntartását az E_on- szerződés keretében.

 2.3. helyi közutak és közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása:

Helyi közutak és közterületeket fenntartja önállóan közfoglakoztatással, saját foglakoztatással és állami támogatásokból, pályázatokból.

-          12/2013. (IX.13.) a közterület filmforgatás célú igénybevételéről

 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

- Önkormányzat a közterületeit saját maga nevezi el 

-            6/2014. (IX.19.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások:

- A háziorvosi alapellátást a Lone Medic Kft-vel biztosítja batéi központi és a kaposkeresztúri helyi orvosi rendelőben a Kft-vel kötött szerződés keretében Baté gesztor  és Fonó önkormányzattal közösen. A védőnői szolgálat Batéban érhető el.   Az alapellátásokat a rendeletben foglaltak alapján biztosítja.

- 10/2016. ( XII.21.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

 5. környezet-egészségügy

-  1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

- 1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 6. óvodai ellátás

- Óvodai ellátást Batéban a Szivárvány Tagóvodában biztosítja Kaposmenti Óvodafenntartó Társulásban Baté- Mosdós településekkel az éves költségvetési rendeletében meghatározott finanszírozással.

-       2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

  -  Az önkormányzat a rendelete alapján közösségi színtereket tart fenn önállóan és együttműködik helyi egyesületekkel.

 - 5/2018. (VI.1.) az önkormányzat közművelődési feladatairól

 8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

     -    A szociális rendeletében foglaltak szerint biztosítja és a SZMSZ-ben foglaltak szerint társulásban az Igal és Alapszolgáltatási Központ fenntartásában a gyermekjóléti szolgáltatást.

 8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg

-          Igal központú Alapszolgáltatási Központban biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Helyben idősek nappali ellátása szolgáltatást is fenntartja a társulás keretében. A Társulást az éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel finanszírozza és állami támogatásból.

-          7/2021. (V. 26.)  Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

-          6/2018 (VI.29.) A falugondnoki szolgálatról

 9. lakás- és helyiséggazdálkodás

- vagyonrendeletében szabályozza a vagyonbérbeadását, jelenleg szolgálti lakással nem rendelkezik,

-  9/2012. (IV.25.) Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

       - szociális rendelet alapján szükség esetén

 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

   -  1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

- 1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

  12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

-     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        helyi közfoglalkoztatás  állami támogatással  intézkedik a település tisztaság és a helyi közutak, árkok rendben tartásáról

  - 7/2021. (V.26.) közterületen elhelyezett képfelvevő kamararendszerről – vagyonbiztonság céljából egyesülettel együttműködve

 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

-        2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        11/2014. (XI.28.) a helyi adókról

 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

 - mozgóárusítást a rendeletében foglaltak szerint biztosítja 

- 10/2011. (IX.14..)  a helyi közutak nem közlekedési cél igénybevételéért fizetendő díjról

   15. sport, ifjúsági ügyek

 -  Sportpályát tart fenn és játszóteret, a helyi egyesületekkel közreműködve.  

 16. nemzetiségi ügyek

   -     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

   -    A roma nemzetiségi önkormányzattal együttműködik az 10/2019. (XI.27.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.  

 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

   -       együttműködik a polgárőséggel és a rendőrséggel- szükség esetén az éves költségvetésből finanszírozást biztos kérésre.

 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

    -   1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

-            2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

- falugondoki szolgálatot tart fenn

 19. hulladékgazdálkodás

-  A rendeletében foglaltak szerint ellátja a hulladékgazdálkodás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár keretében, a társulás fenntartását éves tagdíj fizetésével támogatja az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint.

-  1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

   20. távhőszolgáltatás- nem biztosít

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül:

-         2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

-        Az egészséges ivóvizet a településen a KAVIZ Kft. szolgáltatja.

-          Háztartási szennyvízszállítást a HBP Kft. közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja a rendelet alapján.

-          1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Az önkormányzatok az alábbi hatályos egységes szerkezetű rendeletei szerint gondoskodik a település lakosságának ellátásáról a kötelező és önként vállalt feladatairól és a közszolgáltatások biztosításáról  a rendeletek megtalálhatóak: https://or.njt.hu/onkorm honlapon Somogy megye- Kaposkeresztúr település kiválasztásánál:   

  2021. szeptember 1-jén hatályos  egységes rendeletek: 

4/2000./VII.17./ Kaposkeresztúr község címerétől, zászlójáról
19/2004./IX.7./ Kaposkeresztúr helyi építési szabályzatáról
9/2006./XII.2./ Önkormányzati kitüntetésekről
10/2011. ((Ix.14.) a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról
9/2012. (IV.25.) Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól
12/2013. (IX.13.) a közterület filmforgatás célú igénybevételéről
14/2013. (XII.21.) A temetők használatának rendjéről
1/2014. (II.7.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról
6/2014. (IX.19.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól
7/2014. (X.6.) helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról
11/2014. (XI.28.) a helyi adókról
10/2016. (XII.21.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról
2/2017. (III.24.) a településfejlesztési és településrendezési valamint a településképi dokumentumok partnerségi egyeztetésének szabályairól
5/2017. (IV.27.) a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól
 1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról
 5/2018. (VI.1.) az önkormányzat közművelődési feladatairól
 6/2018. (VI.29)  A falugondnoki szolgálatról
 9/2018. (IX.24.) a településkép védelméről
  10/2019 (XI.27.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 12/2019 (XI.27.a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
 1/2021 (I.21.)a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről

 3/2021 (II.15.az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
 4/2021 (II.17.) közterületen elhelyezett képfelvevő kamerarendszerről
 7/2021. (V. 26.) Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól
 

 

Települési Folyékony hulladékról

Folyékony hulladékot elszállítja HB-SPEED Kft. Sántos


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: