II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok 2.3 Közszolgáltatások

Folyékony hulladék szállításról

Folyékony hulladékszállítási közszolgáltató:

 

HBP SPEED Kft. Sántos - közbeszerzés alapján látja el a településen a szolgálatást, a díjat a testület évente rendeletben állapítja meg.

Ivóvízdíjról

KAVÍZ Kft. Kaposvári szolgáltatja az ivóvizet,

2012. évtől az önkormányzatnak díjmegállapítási jogköre a törvény erejénél megszűnt.

Közszolgáltatások felsorolása - közfeladatok ellátása

Fonó Községi  Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés szerinti helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról/közszolgáltatásokról különösen és az önkormányzat az alábbiak szerint intézkedik ezekről:

1. településfejlesztés, településrendezés

     -      4/2002./III.05./  A helyi építési szabályzatról

-          10/2018. (IX.25.) a településkép védelméről

-          7/2017. (VII.28.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

2. településüzemeltetés

2.1. köztemetők fenntartás

  - önállóan tartja fenn a temetőt a rendeletében foglaltak szerint

-          13/2013 (XII.21.)  a temetők használatának rendjéről

2.2. közvilágítás:

   - 2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarországi helyi önkormányzatokról

-          Biztosítja a település a közvilágítás fenntartását az E_on- szerződés keretében.

2.3. helyi közutak és közterületek fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása:

Helyi közutak és közterületeket fenntartja önállóan közfoglakoztatással, saját foglakoztatással és állami támogatásokból, pályázatokból.

-          10/2013. (IX.13.) a közterület filmforgatás célú igénybevételéről

-          6/2010. (IV.8) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról

3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése:

- Önkormányzat a közterületeit saját maga nevezi el 

-            6/2014. (IX.19.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások:

- A háziorvosi alapellátást a Lone Medic Kft-vel biztosítja batéi központi és a fonói helyi orvosi rendelőben a Kft-vel kötött szerződés keretében Baté gesztor  és Kaposkeresztúr önkormányzattal közösen. A védőnői szolgálat Batéban érhető el.   Az alapellátásokat a rendeletben foglaltak alapján biztosítja.

- 10/2016. ( XII.20.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

5. környezet-egészségügy

-  1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

- 1/2014. (II.8.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

- A közösséghez tartozást, köztük a környezetvédelem be nem tartását is szabályozta az alábbi rendeletében:

-4/2019. (IV.16.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

6. óvodai ellátás

- Óvodai ellátást Taszáron biztosítja feladatellátási megállapodás keretében a Taszári és Kaposhomoki önkormányzattal közösen, az éves költségvetési rendeletében meghatározott finanszírozással.

-       2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

  -  Az önkormányzat a rendelete alapján közösségi színtereket tart fenn önállóan és együttműködik helyi egyesületekkel.

 - 5/2018. (V.31.) az önkormányzat közművelődési feladatairól

8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

     -    A szociális rendeletében foglaltak szerint biztosítja és a SZMSZ-ben foglaltak szerint társulásban az Igal és Alapszolgáltatási Központ fenntartásában a gyermekjóléti szolgáltatást.

8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg

-          Igal központú Alapszolgáltatási Központban biztosítja az étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali ellátást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást. Helyben idősek nappali ellátása szolgáltatást is fenntartja a társulás keretében. A Társulást az éves költségvetési rendeletében meghatározott összeggel finanszírozza és állami támogatásból.

-          6/2021. (V. 28.)  Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

-          6/2018 (VI.29.) A falugondnoki szolgálatról

9. lakás- és helyiséggazdálkodás

- vagyonrendeletében szabályozza a vagyonbérbeadását, jelenleg szolgálti lakással nem rendelkezik,

-  10/2012. (IV.24.) Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása

       - szociális rendelet alapján szükség esetén

11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás:

   -  1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

- 1/2014. (II.8.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás

-     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        helyi közfoglalkoztatás  állami támogatással  intézkedik a település tisztaság és a helyi közutak, árkok rendben tartásáról

13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok

-        2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-        11/2014. (XI.28.) a helyi adókról

14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is

 - mozgóárusítást a rendeletében foglaltak szerint biztosítja 

- 6/2010. (IV.8..) A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról

15. sport, ifjúsági ügyek

 -  Sportpályát tart fenn és játszóteret, a helyi egyesülettel közreműködve, továbbá Iskolamúzeumot működtet.

16. nemzetiségi ügyek

   -     2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

   -    jelenleg helyi nemzetiségi önkormányzat nem működik.

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában

   -       együttműködik a polgárőséggel és a rendőrséggel- szükség esetén az éves költségvetésből finanszírozást biztos kérésre.

18. helyi közösségi közlekedés biztosítása

    -   1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

-            2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

- falugondoki szolgálatot tart fenn

19. hulladékgazdálkodás

-  A rendeletében foglaltak szerint ellátja a hulladékgazdálkodás a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Kaposvár keretében, a társulás fenntartását éves tagdíj fizetésével támogatja az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint.

-  1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

20. távhőszolgáltatás- nem biztosít

21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül:

-         2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

-        Az egészséges ivóvizet a településen a KAVIZ Kft. szolgáltatja.

-        Ivóvízkút közös Kisgyalán községi önkormányzattal.  

-          Háztartási szennyvízszállítást a HBP Kft. közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja a rendelet alapján.

-          1/2014. (II.8.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

Az önkormányzatok az alábbi hatályos egységes szerkezetű rendeletei szerint gondoskodik a település lakosságának ellátásáról a kötelező és önként vállalt feladatairól és a közszolgáltatások biztosításáról  a rendeletek megtalálhatóak: https://or.njt.hu/onkorm honlapon Somogy megye- Fonó település kiválasztásánál:

2021. szeptember 1-jén hatályos  egységes rendeletek:

1.      4/2000./V.22./  Fonó község címeréről, zászlójáról

2.      4/2002./III.05./  A helyi építési szabályzatról

3.      27/2009.(XII.15.) A köztisztviselők juttatásáról és támogatásáról

4.       6/2010.(Iv.8) a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatáról 

5.      11/2010. (XI.26. ) Az önkormányzati kitűntetések és díjak alapításáról és adományozásáról

6.      10/2012. (IV.24) Az önkormányzati vagyongazdálkodás szabályairól

7.      10/2013. (IX.13.) A közterület filmforgatás célú igénybevételéről

8.      13/2013. (XII.21.) A temetők használatának rendjéről

9.      1/2014. (II.8)a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére, elszállítására és elhelyezésére irányuló közszolgáltatásról

10.  6/2014. (IX.19.) a közterületek elnevezésének, elnevezésük megváltoztatásának, házszámok megállapításának szabályairól

11.  8/2014. ( X.6.) a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgári létszám meghatározásáról

12.  11/2014. (XI.28.) a helyi adókról

13.  10/2016. (XII.20.) az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

14.   3/2017. (V.5.) a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő családi esemény engedélyezésének szabályairól és díjairól

15.  7/2017. ( VII.28.) a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

16.  1/2018. (II.15.) a települési hulladékkezelési közszolgáltatásról és a település tisztaságáról

17.  5/2018. (V.31.) az önkormányzat közművelődési feladatairól

18.  6/2018. (VI.29.) A falugondnoki szolgálatról

19.   10/2018. (IX.25.) a településkép védelméről

20.  4/2019. (IV.16.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről

21.  13/2019 (XI.19.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

22.  15/2019 (XI.19.)  a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

23.   1/2021 (I.20.) önkormányzati rendelete a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról és az illetménykiegészítésről

24.   3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

25.   6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete Szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

 


« Vissza az előző oldalra

Hasznos linkek: